Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Aplikace pro rodokmen pro tento server - seriál, díl druhý
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Genalogie

Aplikace pro rodokmen pro tento server - seriál, díl druhý

Vydáno dne 10. 04. 2006 (6086 přečtení)

P?edkládám Vám druhý díl seriálu aplikace pro rodokmen pro tento server. Omlouvám se za dlouhou dobu od vydání prvního dílu, ale pracovní povinnosti mne nedovolili v?novat se vývoji ?e?ení a na psaní toho seriálu u? v?bec nevycházel ?as.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/trclanek.php on line 263

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/trclanek.php on line 263

V první ?ásti jsem Vás seznámil co nás vede k tomu, ?e opou?tíme mo?nost vyu?ití n?kterého z ji? fungujících SW pro Genealogii a jaké po?adavky máme v obecném pohledu na finální ?e?ení. Také jsem Vám slíbil, ?e v tomto díle se budu v?novat základnímu datovému modelu databáze a jednotlivým funk?ním modul?m. Tak hurá do toho.

Ne? se budu v?novat samotným funk?ním modul?m, tak nap?ed stru?n? osv?tlím jak jsem navr?eny a propojeny jednotlivé ?ásti ?e?ení a to dle obrázku. где купить зеленый кофе с имбирем
systemove_schema

V systému je hlavní databáze Mysql, do které se on-line zaznamenávají ve?keré informace a data. Nad touto databází pracuje je web aplikace v PHP ( tato aplikace pob??í na www.kuttelwascher.cz), která slou?í k p?ístupu u?ivatel? z internetu. P?es Datový konektor ODBC Je mo?ný p?ístup z Lokální aplikace. Z Hlavní databáze, je provád?no ka?dodenní zálohování, které obstarává zálohovací skript. Dále je vytvo?en i Copy Skript, který umo?ní vytvo?ení kopie Hlavní databáze pro ú?ely vývoje nové verze. Tedy spí?e ne? vývoje, tak samotného otestování nových verzí systému.

Toto ?e?ení jsem vybral na základ? ?ady d?vod?. Pokusím se je zde osv?tlit.
Hlavní databáze - je db v Mysql proto?e v sou?asné dob? je to asi jedena z nejpou?ívan?j?ích rela?ních databází ( více o mysql na www.mysql.com ) a spole?n? s php ( více o php na www.php.net ) je to velice vhodná kombinace k tvorb? webovských aplikací.
Lokální aplikace - je vytvo?ena v MS Access. Asi se ptáte k ?emu v?bec bude slou?it. Z po?átku jsem v?bec neuva?oval o této mo?nosti. Ale s postupem ?asu jsem usoudil, ?e n?které funkcionality Accessu se pro tento projekt hodí. Jednak nám umo?ní mít lokální kopii (offline ) a zárove? je Access podle mého názoru vhodný s ohledem na propojení na dal?í nástroje MS Office, které patrn? budeme vyu?ívat a to nap?íklad : Hromadná korespondence, tiskové sestavy a podobn?. Bohu?el tato volba zp?sobuje jednu nep?íjemnost a to, ?e Funk?ní moduly, které budou v MS Access se stávají závislé na platform? Microsoft. Kde?to celá webovská ?ást m??e fungovat v jakémkoliv Internetovém prohlí?e?i, který podporuje PHP.
Demo web rozhraní - Jeliko? vývoj celého webu bude probíhat dlouho a budeme se sna?it si ho ?u?ít? na míru pro na?e ú?ely a tak aby vyhovoval v?em po?adavk?m, které jsou vyjmenované v první ?ásti tohoto seriálu a v?t?ina lidí, kte?í se podílejí na vývoji jsou roztrkaní po celé ?R a i v zahrani?í, bude vytvo?ena demo verze, kde budou moci nové funkcionality otestovat a vznést po?adavky a p?ipomínky.
Copy Script - Je nástroj, který je p?ipraven na vývojovém serveru a tento nástroj provede po spu?t?ní vytvo?ení aktuální kopie Hlavní databáze. Toto bude hlavn? slou?it k tomu, ?e demoverze bude mo?né otestovat p?ed nasazením na aktuálních datech.
Zálohovací Script - Zálohování je velice d?le?ité. Proto v systému je automatický script, který bude v pravidelných intervalech d?lat kompletní zálohu jak hlavního serveru, tak i vývojového a to v?etn? zdrojových kod? php aplikace na Zálohovací server. Zde si server tyto zálohy zpracuje dle dal?ích parametr? a v ur?itém ?asovém intervalu provede archivaci na externí medium (dvd, CD ).

Funk?ním modulem myslíme vlastn? sadu funkcí a nástroj? , které umo??ují práci se systémem v ur?ité úrovni p?ístupu do systému.
Zde je seznam a stru?ný popis jednotlivých modul?, které jsou v sou?asné dob? známy.
(Podrobn? se budeme jednotlivým modul?m v?novat v n?kterém z dal?ích díl?)
Modul editace Vlastních údaj? - tento modul bude umo??ovat ka?dému u?ivateli editovat, nastavovat, m?nit data o sob?.
Badatelský modul - tato sada nástroj? jsou funkce pro sestavování rodokmen?, jejich editaci, dopl?ování údaj?, které byly získány v archivech, matrikách a podobn?.
Modul výstup? - tyto funkce budou umo??ovat vytvá?et z dat r?zné výstupy, jako jsou exporty dat, tiskové sestavy, apod.
Modul vstup? - Prakticky opa?né nástroje, které budou slou?it k tomu, aby mohlo dojít k importu dat do db. Bude prakticky slou?it k tomu, abychom mohli importovat data z n?kterých dal?ích aplikací pro Rodokmeny a podobné.
Modul Správce ? Je sada funkcí, které umo??uje pracovat s daty na vy??í úrovni. Nastavování p?ístupových práv, administrace u?ivatel? a dal?í.
Ve?ejná prezentace - Je modul, který bude mít za úkol zp?ístupnit a publikovat data na webu, která jsou ozna?ena jako ve?ejná. ( Rozd?lení dat na ve?ejná, interní, soukromá, archivní , se budeme v?novat v n?kterém z dal?ích díl? )
Interní Prezentace - Je modul, který bude mít za úkol zp?ístupnit a publikovat data, která jsou v systému ozna?ena jako interní.
Interní zprávy ? Tento modul bude umo??ovat, aby si u?ivatelé ?e?ení mohli posílat intern? zprávy a komunikovat tak.
Modul propojení RS - modul, který bude zaji?ťovat propojení do ji? b??ícího redak?ního systému.

 

P?i návrhu databáze, jsem se sna?il vycházet z reálného ?ivota. Tedy pokusil jsem se najít pevnou entitu. Nebylo to tak t??ké, proto?e co jiného ne? samotná fyzická osoba se nem?ní od narození a? po smrt ( tedy pokud nechceme zahrnovat plastické operace, zm?ny pohlaví, amputace a jiné vymo?enosti doby ). V?e ostatní jsou v?ci, které se mohou u ka?dé osoby m?nit. Proto jsem jako hlavní entitu zvolil osobu. Ke ka?dé osob? se vá?e spousta údaj?. Tyto údaje jsou navr?eny tak, aby co nejp?esn?ji dokázali dokumentovat ??ivot? dané osoby viz. Obrázek.

datovy_model

Popis obrázku :
Osoba ? je hlavní entita . K osob? evidujeme základní informace: jméno, prost?ední jméno, p?íjmení , rodné p?íjmení , tituly, rodné ?íslo (pokud je). Vycházím z toho, ?e tyto údaje se zas tak ?asto nebudou m?nit. I kdy? stát se m??e cokoliv. Pro p?ípad, ?e navr?ený model nepostihne n?jaký d?le?itý údaj k osob?, je mo?nost záznamu poznámky. Poznámky je mo?né evidovat prakticky ke ka?dé entit? v databázi.
Události ? ka?dá osoba za?ívá ve svém ?ivot? události. Události, které si za?ije ka?dá osoba, ale i události, které za?ije t?eba jen jeden jedinec na celém sv?t? a i tato událost je d?le?itá pro genealogii. V systému je tedy ?íselník událostí : narození, úmrtí, k?tiny, s?atek a dal?í. Tento ?íselník lze dopl?ovat o dal?í polo?ky. Ke ka?dé události se zaznamenává datum událost, sv?dci události , popis události, poznámky události a sídlo, kde se událost stala
Majetek - ka?dá osoba po dobu svého ?ivota nabývá a pozbývá majetek. V hodn? historických materiálech jsme na?li, ?e majetek je jedna velice zajímavých informací z pohledu genealogie. Proto majetek evidujeme k osob? do databáze. Do této kategorie nepo?ítáme finance, ale pouze hmotné majetky. Do majetk? zapo?ítáváme i zví?ata a to z historických d?vod?. Je tedy vytvo?en ?íselník majetku nap?: auto, rodinný d?m, statek, chata, pozemek, kráva, prase, pes a dal?í. ?íselník je op?t mo?né dopl?ovat o dal?í polo?ky. K samotnému majetku evidujeme : datum zji?t?ní majetku, datum vlastnictví od ? do, po?et kus?, popis majetku, poznámky k záznamu.
Kontakty ? Do kontakt? zahrnuji v?echny komunika?ní kanály, které lze vyu?ít ke kontaktování dané osoby. Ke ka?dému komunika?nímu kanálu (kontaktu), evidujeme : datum od ?do, druh kontaktu (mail, tel, GSM, ICQ a dal?í ) , samotný kontakt a nezbytnou poznámku. Do kontakt? nezahrnuji sem po?tovní adresy, proto?e adresy jsem navrhl jako samostatnou entitu.
Adresy - Jak jsem psal v p?edchozím bod?, adresy pova?ujeme za samostatnou entitu. Vede nás k tomu, ?e adresa není ur?ena prioritn? k tomu, abychom v?d?li kam poslat dopis, ale ka?dá adresu lze p?i?adit k budovám, kde osoba nap?íklad do?asn? bydlela, nebo zde trávila dovolenou apod. Tedy chceme, abychom adresy mohli p?i?azovat k osobám a v?dy k této vazb? ur?íme ?typ vazby?.Danou adresu budeme vybírat ze Seznamu adres. Samotnému Seznamu adres se budeme v?novat v n?kterém z dal?ích díl? seriálu s ohledem na to, ?e adresy budeme sestavovat na základ? ?íselník? obcí a sídel, který vydává ?eský Statistický ú?ad.
Vybranou Adresu a osobu spojí vazba, ke které evidujeme: typ vazby, platnost vazby od ? do a p?ípadné poznámky
Dokumenty - V dne?ní dob?, kdy byrokracie vládne sv?tem se ke ka?dé osob? vztahuje mraky dokument?. Ji? p?i narození se vystavuje Rodný list a je o narození proveden záznam do matriky. Pak v pr?b?hu ?ivota se dostávají r?zné vysv?d?ení, osv?d?ení, pr?kazy, legitimace a dal?í a dal?í. A ?ivot je zakon?en úmrtním listem. Ke ka?dému dokumentu evidujeme : datum vystavení dokumentu, název dokumentu, typ dokumentu(rodný list, osv?d?ení apod.),kdo dokument vydal, kde byl dokument vydán, zda je k dokumentu kopie a kde kopie je, no a nezbytná poznámka.
Vztahy k osobám - s ohledem na genealogii asi nejd?le?it?j?í v?c celé databáze. Zde se budou postihovat p?íbuzenské ( a nejen ty ) vztahy jednotlivých osob v systému. Model vztah? je pom?rn? náro?ný a proto se mu v n?kterých z dal?ích díl? seriálu budeme v?novat podrobn?ji.
Vzd?lání - Ka?dá osoba ve svém ?ivot? dosáhne ur?itého vzd?lání. V sou?asnosti je jasné, ?e ka?dý si projde ?kolkou, základní ?kolou a pak dál u? dle svého uvá?ení. Tedy ke vzd?lání budeme evidovat : Název ?koly, dosa?ené vzd?lání, studium od ? do, adresu ?koly ( vazba na seznam adres ), dokumenty ( vazba na dokumenty u dané osoby ).
Dovednosti ? Ka?dý ?lov?k postupem ?ivota nabere ?adu dovedností, které ho charakterizují. Ze vzpomínek star?ích lidí kdy? dohledáváte p?edky se dost ?asto stává, ?e se dozvíte, ?e daná osoba um?la dob?e zpívat a nebo tak n?co. I tato informace je d?le?itá a je jí vhodné zaznamenat. V sou?asném návrhu budeme jen evidovat: textový popis dané dovednosti. Je ale mo?né, ?e se nám rozvine evidence o dal?í atributy ( hodnocení, apod.)
Vlastnosti ? Ka?dá osoba má jednak fyzické vlastnosti ( vý?ka, Váha apod.), tak charakterové vlastnosti. Ke ka?dé vlastnosti evidujeme: Datum kdy byla daná vlastnost aktuální, typ vlastnosti, samotná hodnota vlastnosti, a poznámky.
Koní?ky - Ka?dá osoba má n?jaké své hobby, zájmy, koní?ky. Dost ?asto se osoby sdru?ují v zájmových sdru?eních, které t?eba vedou kroniky a podobn? a je tedy mo?né tyto informace vyu?ít. Ke ka?dému koní?ku evidujeme: Popis koní?ku, p?sobnost ve spolku a v jakém spolku, p?sobnost od ? do, d?kazní materiály ( výst?i?ky z novin a pod )

Tím si myslím, ?e základní datový model je popsaný. Jak ji? bylo n?kolikráte zmín?no v pr?b?hu tohoto dílu, jde opravdu o model základní, který se v hodn? místech bude rozvíjet do podrobn?j?ích datových struktur. T?mto detail?m se budu v?novat pozd?ji.

Tak to je v?e co bych v rámci druhého dílu cht?l zve?ejnit. K t?etímu dílu zatím nemám p?ipravený ani obsah, ale abychom dodr?eli nap?ed ?teoretickou? úrove? p?ípravy samotného ?e?ení, tak v p?í?tím díle se budeme v?novat jedné z nudn?j?ích ?ástí a to jsou ?právní aspekty?. Jde tedy hlavn? o ?ást, kde probereme problematiku ?ochrany osobních údaj?? a p?izp?sobení právním normám v ?R.Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 1,84 / Počet hlasů: 75] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 49154 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.