Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Aplikace pro rodokmen pro tento server - seriál, díl první
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Genalogie

Aplikace pro rodokmen pro tento server - seriál, díl první

Vydáno dne 23. 01. 2006 (3671 přečtení)

Jednou základní v?cí, které se v?nujeme na tomto serveru je Genealogie rod? Kuttelwascher? a Kutlva?r?. Abychom mohli evidovat v?echny vybádané události a informace a abychom umo?nili náv?t?vník?m tohoto webu nás upozornit na n?které zajímavé údaje, za?al jsem se zamý?let nad databází a webovské aplikaci, která by toto v?e usnadnila. V tomto seriálu bych Vás rád informoval jednak o pr?b?hu prací, my?lenkách , zdrojích ze kterých jsem ?erpal a r?zných zajímavostech .

Nejprve pár informací o tom, jak bude psán tento seriál. Rozhodl jsem se, ?e nebudu ?ekat a? dokon?ím práce na samotném finálním produktu a pak vytvo?ím seriálek o tom jak jsem pracoval, ale chci ud?lat takový ON LINE seriál, který bude psán v pr?b?hu prací. Tedy nemohu Vám te? ?íci, kolik bude jednotlivých ?lánk?, co v kterém ?lánku naleznete, ale mohu Vám slíbit, ?e budu reagovat na Va?e komentá?e a ?e budete moci sledovat to jak bude probíhat vývoj celé aplikace. Zatím také neuva?uji o tom, ?e bychom zve?ejnili kód aplikace a strukturu db. Ne ?e by jsme cht?li n?co tajit, ale zatím si myslíme, ?e aplikace a v?e kolem ní není a nebude v takové fázi vývoje, abychom toto mohli provést. P?esto se dá p?edpokládat, ?e se toto v budoucnu stane. ягоды годжи для похудения

Na za?átku na?ich genealogických výzkum? a nebo po ?esky ?e?eno ?rodopisectví? jsme hledali n?jaký vhodný Software, který by nám umo?nil strukturovan? a p?ehledn? evidovat rodokmen , informace o jednotlivých událostech, osobách a podobn?. Prohledali jsme hodn? nástroj?, a? Radek Kuttelwascher nalezl a za?al vyu?ívat program Brothers Keeper ( odkaz na stránky tohoto projektu naleznete zde ). Tento program jsme vyhodnotili jako nejvhodn?j?í a za?ali jsme ho pou?ívat pro ná? projekt. Také proto, ?e tento program je datov? v souladu projektu Genea ( více informací naleznete zde ).

S Postupem ?asu jsme zjistili, ?e Brothers Keeper je sice výborný nástroj, ale neumo??uje nám snadné sdílení dat a zárove? mo?nost zm?nit a nebo p?etvo?it n?které funkce aplikace, doplnit je o vlastní a nebo dokonce vytvo?it n?jakou vlastní nadstavbu. Ne? tedy pracn? tvo?it dopl?ky, nástroje pro p?evody dat a podobn? jsme se rozhodli jít cestou vytvo?ení vlastního ?e?ení.
V pr?b?hu seriálu budu nazývat celek jako ?e?ení, proto?e se zatím nedá nazvat aplikací a to s ohledem na to, ?e sou?asné po?adavky m? vedou k tomu, ?e bude vyu?ito n?kolik modul?, které budou vytvo?eny r?znou technologií. Ur?it? se bude jednat o PHP aplikaci a ur?it? pou?ijeme ?ást která bude vytvo?ena v aplikaci MS Access. Po?adavky, které ovlivnili toto rozhodnutí jsou p?edev?ím tyto:

 • Nástroj by m?l evidovat v?echny informace a to tak, aby umo??oval odli?ovat data ?historická? a data aktuální.
 • Chceme aby celé ?e?ení respektovalo zákony o ochran? soukromých údaj?.
 • Chceme aby internetová ?ást celého ?e?ení umo?nila co nejvíce se otev?ít náv?t?vník?m stránek a aby kdokoliv nás mohl informovat o datech , informacích které nám m??e poskytnout a nebo zprost?edkovat.
 • Chceme aby internetová ?ást umo?nila na?im jmenovc?m a u?ivatel?m serveru vyu?ívat server pro vlastní genealogické bádání, ale zárove? aby tyto data sdílet s ostatními u?ivateli a jmenovci.
 • Chceme aby ka?dý u?ivatel mohl sám rozhodovat o tom, která data o sob? poskytne náv?t?vník?m webu a která poskytne pouze ostatním u?ivatel?m a která neposkytne v?bec.
 • Chceme internetovou ?ást ?e?ení propojit s ji? b??ícím redak?ním systémem
 • Chceme mít mo?nost data Importovat a Exportovat ve struktu?e, tak jak jí popisuje projekt
  Genea, tedy nechceme se uzav?ít do autonomního formátu.
 • Chceme aby ?e?ení umo??ovalo rozesílání hromadné korespondence a to jak elektronické, tak písemné
 • Chceme aby se dalo tisknout a exportovat seznamy jednotlivých osob a údaj? o osobách , ale tak aby respektovali zákony o ochran? osobních údaj?.

V?echny tyto základní po?adavky ukazují, ?e ?e?ení nebude jednoduché a ?e datová struktura bude velice náro?ná a navr?ení samotné databáze bude b?h na dlouhou trať. Toto se také potvrdilo a v sou?asné dob? mám ve tvorb? ji? 5 a doufám poslední verzi databáze nad kterou budou tvo?eny jednotlivé moduly ?e?ení..

To by asi tak v první ?ásti seriálu sta?ilo. V druhém díle seriálu bych se cht?l v?novat základnímu datovému modelu databáze a tomu jak probíhá jeho vývoj. Také bych se cht?l zmínit o rozvr?ení jednotlivých funk?ních modul? samotného ?e?ení . Rád uvítám ve?keré dotazy a nebo komentá?e k tomuto ?lánku a k celému seriálu. M??ete tím také ovlivnit celkový vývoj celého ?e?ení.Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 853 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.