Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Jaký byl rok 2005 na na?em serveru?
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Informace

Jaký byl rok 2005 na na?em serveru?

Vydáno dne 05. 01. 2006 (2137 přečtení)

Jako ka?dý jiný, tak i my jsme provedli krátkou bilanci toho co se v roce 2005 událo kolem serveru Kuttelwascher a Kutlva?r? a tro?ku jsme bilancovali. Rok 2005 byl pro provoz serveru a celého d?ní t?chto stránek pom?rn? zlomový. Poda?ilo se nám vytvo?it team redakce a lidí , kte?í napomáhají provozu serveru, na?li jsme spoustu nových informací, zvý?ila se náv?t?vnost stránek a také se poda?ilo kontaktovat a nebo nás kontaktovalo nemalé mno?ství jmenovc?.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/trclanek.php on line 263

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/trclanek.php on line 263

Celkov? rok 2005 hodnotíme jako velice p?ínosný a pozitivní v tom, ?e za?ínají tyto stránky plnit jeden ze svých zásadních ú?el? a to je sdru?ovat a spojovat v?echny Kuttelwaschery a Kutlva?ry. Do?lo k n?kolika zásadním kontakt?m, jako nap?íklad od Milo?e ze Slovenska , dále od pana Tobias Temper z N?mecka, který pochází z rodu Kuttelwascher? z Kv?tinova a ?ady dal?ích. Bohu?el v mnoha p?ípadech do?lo pouze ke kontaktu a nepoda?ilo se zatím navázat u??í kontakt a komunikaci.

Na za?átku roku 2005 jsme se n?kolikráte setkali v u??ím teamu ( Radek a Tomá? ) a za?ali jsme p?ipravovat první výpravy do matrik a archiv? v ?R, kde víme, ?e se dá n?co najít o na?ich p?edcích. První archiv který jsme nav?tívili byl Státní oblastní Archiv v Zámrsku a to a? v listopadu 2005, proto?e objednací doby do tohoto archivu jsou a? 3 m?síce. Zde jsme si poprvé vyzkou?eli jaké to je procházet a bádat v matrikách. Do tohoto archivu se ur?it? je?t? v roce 2006 podíváme znova, proto?e oblast Havlí?kobrodska spadá pod tento archiv.

Asi jednou z nejzásadn?j?ích zm?n, která potkala tyto stránky, bylo spu?t?ní redak?ního systému PHPRS.K tomu do?lo v ?íjnu 2005 a v listopadu 2005 byl dokon?en kompletní p?echod na tento redak?ní systém.. Redak?ní systém umo??uje pru?n? informovat o d?ní , publikovat jednotlivé ?lánky, sledovat ?etnost jednotlivých ?lánk?, náv?t?vníci se mohou registrovat jako ?tená?i a dal?í a dal?í mo?nosti. Je pravdou, ?e spu?t?ní redak?ního systému m?lo za d?lek zvednutí náv?t?vnosti celého webu.

A te? n?co málo ?ísel.
V roce 2005 zaznamenaly stránky www.kuttelwacher.cz celkem 1085 unikátních náv?t?v, p?i ?em? nejúsp??n?j?ím m?sícem byl prosinec se 186 unikátními záznamy. Pro informaci v roce 2004 nav?tívilo tento web pouze 391 unikátních náv?t?v. Ur?it? se podivíte, ?e na tachometru stránek je ?íslo daleko men?í. Bude to tím, ?e po?ítadlo je hostováno u slu?by Blueboard.cz a je tedy mimo na?e stránky. Statistiky a obrázky ní?e , ze kterých jsou tyto ?ísla jsou p?ím z dat webserveru na kterém jsou stránky provozovány.

zde jsou graficky vyobrazeny ro?ní statistiky:
rok 2005
statistika 2005

rok 2004
Statistika z roku 2004

Záv?rem dovolte, abychom pod?kovali Vám v?em náv?t?vník?m v roce 2005 a v??íme, ?e se sem budete vracet i v leto?ním roce a ?e Vás tyto stránky budou bavit.Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 10538 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.