Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Sou?ití dvou národností.
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

z Vyso?iny

Sou?ití dvou národností.

Vydáno dne 02. 01. 2006 (1979 přečtení)Sou?ití dvou národností

Na?e pátrání v rodokmenu Kuttelwascher? (Kutlva?r?) je?t? nedosp?lo do míst, ?e bychom ?asov? nebo názvem dokázali ur?it kde, kdy a jak tento rod a jeho jméno vzniklo. Z dosavadních záznam? ale v matrikách, katastrálních mapách, místních, regionálních a státních archivech a literatu?e víme, kde se tyto rody pohybovaly, p?ípadn? jaký nemovitý majetek vlastnily. Pova?uji to za záslu?ný ?in, ?e to n?koho zajímá a v?nuje tomu nesmírné mno?ství ?asu. Dnes ji? k takovému pátrání neodmysliteln? p?ispívá technika, která smazává hranice jednoho státu. Já si myslím, ?e r?zná historická období a i omezení státními hranicemi nezabránila i tomuto neobvyklému jménu se prolnout n?kolika státy (?R, Slovensko, N?mecko, Velká Británie apod.)

Zavzpomínám na sou?ití n?mecké a ?eské národnosti v dob? p?ed 2. sv?tovou válkou do nástupu hitlerovského N?mecka, do doby p?ed ? Mnichovem? a t?sn? po n?m. V místech mezi Havlí?kovým (tehdy N?meckým) Brodem a Jihlavou byla ?ada vesnic, která byla z 50 ? 90 % n?mecká. Dnes Vysoká (d?íve Hochtán), Kv?tnov (d?íve Blumendorf), Mírovka (d?íve Friedenau) a dal?í. V jejich bezprost?ední blízkosti byly vesnice zcela ?eské a kultury t?chto národností se vzájemn? prolínaly. Byly tady men?inové ?koly, v kostelech se kázalo i n?mecky a muzikanti hráli na plesech jak ve vesnici n?mecké, tak i ?eské. Do jednoho kostela se chodilo také v n?meckých krojích, a proto?e doma se mluvilo n?mecky (spí?e n?meckým slangem), bylo k poznání, ?e ?e?tina t?chto lidí je kostrbatá. Stávalo se, ?e n?které d?ti m?ly 3 t?ídy ve ?kole n?mecké a zbytek ve ?kolách ?eských. V n?kterých ?eských rodinách byla dobrá znalost n?m?iny, p?esto duch ?eského jazyka byl dáván v?dy do pop?edí, co? se projevilo potom v období války a i po ní.

To v?e se zm?nilo rokem 1938 mobilizací v ?eskoslovensku a nadobro pak okupací v roce 1939. N?kte?í vlastenecky zalo?ení ob?ané ? i jmenovci ode?li za hranice. V?t?ina zfanatizovaných n?meckých ob?an? za?ala se chovat mírn? ?e?eno odta?it?, byla re?imem ?protektorátu? vyzývána k nenávisti. Proto?e byla i smí?ená man?elství, zále?elo na tom, kdo a jak to prokázal a p?ihlásil se k národnosti n?mecké anebo ?eské. Vesnice mezi sebou ztrácely kontakt. Mladí ob?ané n?mecké národnosti narukovali do armády Wehrmachtu a ?li na východní, pozd?ji pak také na západní frontu. N?kte?í se z války nevrátili.

V takto slo?ité dob? ?ili Kuttelwascherové ? N?mci a Kuttelwascherové (nebo Kutlva?rové) ?e?i.

Josef KuttelwascherDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Josef Kuttelwascher | Počet komentářů: 19905 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: vzpomínky

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.