Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Sraz Jmenovc?
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Informace

Sraz Jmenovc?

Vydáno dne 20. 12. 2005 (1650 přečtení)

Jak jsme informovali v ?lánku ?Krátká zpráva z besídky?, jedním z témat posezení byl p?ípadný sraz jmenovc?. O srazu si u? povídáme asi tak 2 roky, ale zatím jsme se nedostali dál ne? k tomu povídání a teoretickým úvahám. Zde p?iná?íme krátké shrnutí toho co padlo za ty dva roky za návrhy a co by m?lo promluvit do organizace a p?ípravy srazu.

Úvodem tohoto ?lánku chceme ?íci, ?e rozhodn? Sraz Jmenovc? je skute?ná zále?itost a ?e tady nep?ipravujeme n?jakou vychytralost ala ?Sraz Novák?? z filmu Co je doma, to se po?ítá. Jednak tolik jako Novák? nás zatím není a také nám nejde o finan?ní výd?lek.
O pr?b?hu celých p?íprav budete zde informováni a také je budete moci ovlivnit vlastní iniciativou. Za to budeme moc rádi, proto?e víc hlav víc ví a také ka?dá pomoc usnadní p?ípravu celé akce.
Na za?átek je v?bec d?le?ité zjistit, zda jste pro to aby se taková akce v?bec konala. Proto jsme p?ipravili anketu, ve které m??ete vyjád?it sv?j názor na konání srazu. Hlasovat m??ete zde.

 Samotné uspo?ádání srazu není snadnou zále?itostí, proto?e do této akce promlouvá n?kolik zásadních faktor?, které je t?eba zohlednit.

 1. Termín konání
   V tuto chvíli nejsme pevn? rozhodnutí kdy by se sraz m?l konat, ale jako nejp?íhodn?j?í se nám zatím jeví období léta a nebo za?átek podzimu 2006, kdy je je?t? dobré po?así a cestování není tak komplikované. Jako vhodný den pro konání srazu se logicky nabízí sobota a také se tohoto budeme dr?et.
 2.  Místo konání
   Ur?ení místa. Je asi to nejd?le?it?j?í a nejcitliv?j?í bod celé p?ípravy srazu. Jako hlavní podmínky výb?ru místa pro konání celé akce jsme shledali
   1. Dobrá dopravní dosa?itelnost . Chceme, aby místo bylo vybráno tak, aby se v?t?ina ú?astník? dostala do místa konání co nejlépe a aby nikdo nemusel jet velkou vzdálenost. Bohu?el je pravdou, ?e dodr?ení této podmínky bude velice problematické.
   2.  Kontaktní osoba p?ípravného teamu v míst? konání. Je zapot?ebí, aby v míst? konání jsme m?li kontaktní osobu, která bude spolupracovat na p?íprav? srazu a bude v míst? konání ?ídit v?echny pot?ebné p?ípravy.
   3. Mo?nost ubytování. Proto?e p?edpokládáme, ?e se takové akce budou ú?astnit v?echny v?kové generace a ?e se akce protáhne do no?ních hodin, tudí? pova?ujeme za nutné zajistit vhodné ubytování pro v?echny ú?astníky
   4. Prostory pro po?ádání akce. Toto bude hodn? ovlivn?no po?tem ú?astník? a tak v tuto chvíli nejsme schopni ?íci jak velké prostory budou pot?eba. Ale ná? odhad je, ?e po?et ú?astník? bude ?ádov? v desítkách osob. Proto vhodným za?ízením by byla restaurace se salonkem.
   5. Vazba na Kuttelwachery. Je taková men?í podmínka, ale bylo by vhodné aby místo konání bylo v dosahu n?jakého místa, ke kterému máme jako jmenovci vztah.
   Po vyhodnoceni v?ech podmínek nám zatím orienta?n? vychází jako vhodné místo n?kde poblí? Havlí?kova Brodu, nejlépe v oblasti Suché apod. Ale to je zatím jen opravdu teoretický návrh. V budoucnu p?ipravujeme anketu, kde se budete moci vyjád?it k místu konání akce.
 3. Program akce
    Od za?átku chceme tento sraz p?ipravit tak, aby splnil n?jaké ú?ely. A aby m?l smysl. Podle toho chceme p?ipravit i program celé akce. Tak?e zde jsou ony ú?ely, které by m?li ovlivnit celý program.
   1. Poznání se. Jmenovc? je hodn? a v?t?ina se nikdy nevid?la, proto chceme abychom se na akci vzájemn? poznali.
   2. Cesta po p?edcích. Kdy? u? se poznáme, tak nás ur?it? bude zajímat do jaké míry jsme ?p?íbuzní?. Tak?e bychom rádi na této akci posbírali co nejvíce informací o p?edcích a ko?enech a r?zných zá?itk? a pikantností z historie.
   3. Zábava a pobavení se. Rozhodn? nechceme z celé akce d?lat n?jaký seminá?, ale prost? zábavnou akci. A tak chceme zajistit n?jakou hudbu, místo pro tanec, popovídání a také n?jaké to poho?t?ní.
 4. financování akce
   Bohu?el v dne?ní dob? nic není zadarmo a tak i podoba celé akce bude závislá na tom, jak se poda?í a nebo nepoda?í zajistit finance pro konání akce. Rozpo?et je v zatím v p?íprav? a ur?it? ho zde uve?ejníme, aby jste v?d?li na kolik to celé p?ijde. O mo?nostech financování te? rozva?ujeme a p?ichází do úvahy n?kolik mo?ných variant.
   1. Sponzo?i. Budeme hledat vhodné sponzory této akce, které by p?ilákaly mo?nosti reklamy a jiných mo?ných slu?eb v sou?innosti s provozem tohoto internetového serveru.
   2. Platba ú?astník? pau?ální. A? bude znám rozpo?et celé akce, tak by byla ur?ena cena na jednoho ú?astníka, kterou bude muset ú?astník zaplatit
   3. Platba ú?astník? za slu?by. Ka?dý ú?astník si zaplatí to co na celé akci u?ije, tedy co vypije sní, p?ípadn? ubytování.
   4.  Vytvo?ení fondu sraz?. Vytvo?ení ú?tu na který budou moci jmenovci p?ispívat a z tohoto fondu budou ?erpány náklady na srazy.
To je asi tak v?e co Vám ke srazu chceme na úvod ?íci. Uvítáme ve?keré Va?e p?ipomínky které máte k této p?ipravované akci a to hlavn? k bod?m které jsou v tomto ?lánku napsány a chcete je ovlivnit.. Také uvítáme jakoukoliv pomoc v p?íprav? této akce. A nezapome?te hlasovat v Anket?.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432
Související články:
Krátká zpráva z besídky (19.12.2005)


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 33 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.