Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Barevná medv?dice, aneb nekulturn? spole?ensko-sexuální hra nejen pro obyvatele vily
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Kutlákovo komentá?e

Barevná medv?dice, aneb nekulturn? spole?ensko-sexuální hra nejen pro obyvatele vily

Vydáno dne 08. 11. 2005 (2367 přečtení)

Nevím, jestli za?azení ?lánku do rubriky "Kutlákovo komentá?e" je sprvné, ale vlastn? se obsah vztahuje k tomu co v sou?asnosti lze komentovat i kdy? s ur?itou mírou nechtnosti a nebo recese. Ka?dý ?tená? ať si to nazve po svém.

Jak zabít nudu ve vile? Jak nepodlehnout ponorkové nemoci? Jak zvý?it sledovanost ? Jak pobavit úchyláky? Jaký dal?í úkol p?ipravit sout??ícím? Návod v tomto ?lánku.Jak jste jist? v?ichni post?ehli (cht?n? a nebo necht?n? ), tak ji? del?í dobu se na v?ech dvou celoplo?n? vysílajících komer?ních TV dostali na obrazovku tzv.: Reality Show. Obzvlá?t? dva po?ady tohoto typu, n?které z nás prudí a jiné zase baví u? skoro 3 m?síce. A to ať chceme a nebo nechceme. Ano, správn? jedná se Big Brother /dále jen BB/ ( v p?ekladu malá sestra ) a Vyvolení /dále jen VV/( a nebo také vyholení, vykalení, vykou?ení apod. ). O názoru na tyto dva po?ady nechci tady nic psát i kdy? parovinu se p?iznávám, ?e nejsem p?íznivcem t?chto po?ad?, ale i p?es to je ob?as sleduji, proto?e jak ?ekl jeden moudrý mu?, je na t?chto po?adech dob?e vid?t, jak jsou lidi blbý a tím nemyslel jen n?které sout??ící.

Dnes jsem p?i surfování po TV programech na?ich televizních stanic chvilkami sledoval no?ní show obou t?chto po?ad? a do?el jsem k záv?ru, ?e sout??ící ji? trpí t??kou ponorkovou nemocí, nudou a ?e se zkrátka ji? nic tak ?okujícího ned?je, jako na za?átku. A s ohledem na n?které epizody, které se udály v obou reality show a s ohledem na minulost sout??ících, jsem si vzpomn?l na jednu Nekulturn? spole?ensko-sexuální hru , která svou podstatou velice dob?e zapadá do t?chto po?ad?. Tato hra se jmenuje Barevná Medv?dice. Ne?íkám, ?e se tato hra nenechá hrát i jinde ne? ve vile, tudí? m??e pro n?které odvá?livce toto poslou?it jako návod jak si taky zahrát na Barevnou Medv?dici. Ostatn? popis této hry mám od jedné osoby, které m?la podobnou minulost jako Sylva z BB.

Co bude ke h?e pot?eba.
Základem je, aby ke h?e byl pom?rn? vyrovnaný po?et mu?? a ?en. V sou?asném po?tu sout??ících ve vilách je toto ve vile BB. V druhé vile VV se toto m??e dorovnat osobou Vladka, který by se svou sexuální orientací mohl zapo?ítat mezi ?eny. Pro p?ípad, ?e by tuto hru cht?li na n?které své párty ( nap?íklad v Modré úst?ici ) hrát p?íslu?níci pouze stejné sexuální orientace Vladka, není t?eba shán?t pro tuto hru ?eny.
D?le?itým materiálem je, aby byl dostatek barevných fix? r?zných barev, které mohou být pou?ity p?í psaní na lidské t?lo, tedy takové fixy, které nezp?sobují zdravotní a nebo dermatologické komplikace. Také je d?le?ité aby se ani jedna barva neopakovala
Dále bude pot?eba velký dostatek alkoholu. M?lo by ho být takové mno?ství, aby se v?ichni sout??ící dokázali cca za 2 a? 3 hodiny ?o?rat? do té míry, aby byly schopni fyzického pohybu, sexuálního aktu, a nepadalo jim ji? po?ité jídlo z obli?eje, ale zárove? jejich ?otup?lost? byla do té míry, ?e ztrácejí zábrany a pokud mo?no druhý den budou mít okno. K alkoholu je dobré mít také n?co k zakousnutí, tedy n?co mastného ( ?pek, uzené, salám apod. ), n?co slaného ( ty?ky , bramb?rky , o?í?ky ) a n?co sladkého ( dortíky, zákusky apod. ) Ani takové chlebí?ky a jiné dobré pochutiny nejsou od v?ci.
Dal?í materiální pot?eby jsou takové, ?e se musí po dobu hry docílit toho, aby v místnosti kde se bude d?j hry odehrávat byla absolutní tma, tedy taková tma, aby si nebylo vid?t, jak se ?íká ani na ?pi?ku nosu. Tedy je t?eba zadeklovat okna, dve?e, ucpat klí?ové dírky atd. Ideální je aby v místnosti byla vzduchotechnika, která zajistí p?ísun ?erstvého vzduchu, aby se sout??ící neudusili. Vhodné je, aby byla p?ipravena n?kde v kout? i lepenka, lepidlo, izola?ka a dal?í.
A te? ji? k samotné h?e.
Princip a pravidla hry se pokusím vysv?tlit, na vile BB. V p?ípad?, ?e se díky nerovnosti pom?ru mu?i/?eny ve vile VV dostaneme do n?jaké odli?nosti bude zmín?no a popsáno jak tento problém vy?e?it.
Za?átek hry je dobré situovat ?asov? tak, aby v pr?b?hu hry byla venku tma tmoucí a aby se hra odehrávala po 22 hod, lépe 23 hod, aby neutrp?la mravnost mláde?e, p?ípadn?, aby n?kte?í diváci, kte?í nejsou na drsn?j?í po?ady neutrp?li psychickou újmu a u? spali. Tedy správné na?asování je mezi 20 a 21 hod to dostartovat. Na za?átku hry vybereme vhodnou místnost pro konání hry. V p?ípad? na?em je nejvhodn?j?í obývací pokoj, který disponuje jak stolem, tak gau?i, k?esli a v neposlední ?ad? dostate?ným prostorem. Vhodné by bylo, aby do?lo k provizornímu odd?lení kuchyn? od obývacího pokoje n?jakou st?nou, aby nedo?lo v pr?b?hu hry k n?jakému necht?nému zran?ní v kuchyni. P?ed za?átkem hry by m?li v?ichni sout??ící vykonat osobní hygienické pot?eby, proto?e pak u? nebudou mít na toto ?as.
Do obývacího pokoje na st?l se nanosí v?echen alkohol , pokud mo?no v ledu a tak, aby byl pat?i?n? vychlazen a dob?e se pil. Je?t? za sv?tla necháme sout??ící pozorn? sledovat kde který alkohol je, aby ho po tm? na?li.
V?ichni mu?i obdr?í p?ed za?átkem hry jednu fixu odli?né barvy a tu nesmí po celou dobu hry ztratit a nebo vym?nit s jiným mu?em. Proto je vhodné aby fixa byla opat?ená t?eba provázkem a byla p?ivázaná k ruce. Zde je první zádrhel s vilou VV. Dát Vladkovi fixu a nebo ne? Ka?dopádn? ano. Proto?e v tomto p?ípad? se m??e stát, ?e i Vladko m??e fixu u?ít. Pro p?ípad ?e by hru hráli pouze homosexuálové dostávají fixu v?ichni. Evidovat kdo kterou barvu má není pot?ebné, ba naopak dalo by se ?íci ne?ádoucí. I kdy? v p?ípad? vily a dal?ího pokra?ování by to bylo docela zajímavé.
Kdy? jsou ukon?eny v?echny p?ípravy, tak si sout??ící sednou ke stolu a za?nou popíjet alkohol v poklidném tempu a p?i tom v p?átelské atmosfé?e se baví o samých p?íjemných v?cech. Mezi tím dojde k zatemn?ní oken a dve?í. Asi tak po hodin? a nebo ve chvíli kdy sout??ící jeví u? dobrou míru rozja?enosti, dojde k zhasnutí sv?tel. V tuto chvíli samy hrá?i vidí, kde jsou je?t? skulinky kudy do hrací místnosti proniká sv?tlo. Tyto místa za?nou samy sout??ící zakrývat svým oble?ením,, které si za?nou postupn? svlékat. Pro zlep?ení atmosféry a navození toho správného erotického dusna je vhodné toto zdokonalit známou hrou ?fla?ka?. V p?ípad? , ?e je t?eba oble?ení n?jak p?ipevnit je zde lepenka a dal?í p?ipev?ovací materiál.
Tato fáze hry, je stále dopln?na popíjením alkoholu. Je nutno upozornit, ?e je vhodné docílit toho aby v?ichni sout??ící byly do dal?í fáze hry úpln? nahý. Do dal?í fáze hry se dostáváme pozvolna, proto?e erotické dusno v hrací místnosti je ?ím dál v?t?í a Ti sout??ící, kte?í do sou?asné doby pobytu ve vila sexuáln? strádali jsou ur?it? pat?i?n? p?i chuti, tak?e je jen otázka ?asu, kdy n?který z mu?? se ujme n?které z ?en a vykoná s ní pohlavní styk. Po dokon?ení tohoto aktu je mu? povinen ud?lat fixou ?áru na zade?ek doty?né ?eny.
Tím se dostáváme do dal?í fáze hry a to do té nejzvrhlej?í. V tuto chvíli ji? i ostatní sout??ící ztrácí poslední zábrany a provádí také dal?í pohlavní styky. Toto probíhá za neustálého popíjení alkoholu, aby byla stále dobrá atmosféra. Dochází ke st?ídání partnerek , tak?e na zade?kách ?en p?ibývají ?árky za uskute?n?né styky. V p?ípad? VV, je asi ji? jasné, ?e u Vladka tyto ?árky se s nejv?t?í pravd?podobností mohou objevit také. Otázka jen je, která z barev se na Vladkov? zadku objeví. Ano jak jist? tu?íte, je v zájmu ?en nashromá?dit co nejvíce ?árek na zada?ku.
Tak?e tato fáze hry se postupn? m?ní v nekoordinované HROBESO ( tedy Hromadnou bestiální soulo? ). Takto se pokra?uje a? do úplného vy?erpání sout??ících. Je povoleno si odpo?inout spánkem. Hra je definitivn? ukon?ena s ranním rozb?eskem, kdy personál vily provede odtemn?ní místnosti. Pokud v tento okam?ik je?t? n?kdo snad vykonává sexuální akt, je bohu?el povinen ho okam?it? ukon?it a tento akt se nepo?ítá a tudí? se za n?j neud?luje ?árka.
Po odtemn?ní se provede tzv. probuzení hrá?? a to tak, ?e se otev?e okno a nebo dve?e, aby se vyv?tralo. A zárove? s tím jsou jemn? sout??ící, kte?í spí probouzeni. Ka?dý probuzený sout??ící odchází do sprchy, kde u dve?í je provedena kontrola jeho zadku a je zaznamenám po?et ?árek, které na zadku má. Pozor této kontrole jsou podrobeni i mu?i a to obzvlá?t? ve vile VV. Kdy? ji? v?ichni sout??ící pro?li kontrolou a provedli ranní hygienu. Tak p?i ranní káv? a utopencích, zaviná?ích nebo ?esne?ce probíhá vyhodnocení hry.
Vyhodnocení je pom?rn? jednoduché. Se?tou se po?ty ?árek jedné barvy u ka?dého sout??ícího. Ty kterých je nejvíc, tak za ka?dou jednu ?árku se ud?luje jeden bod. T?ch co je nejmí?, tak za ty se ud?luje 5 bod? a za ostatní jsou body 2. Body se se?tou a ta ?ena, která má nejvíce bod? se stává vít?zkou hry a je ?Barevnou Medv?dicí?. V p?ípad?, ?e i n?kte?í z mu?? dosáhli n?jakých bod?, jsou prohlá?eni za ?Barevné Medv?dy?.
Celá tato hra má pro dal?í d?ní reality show VV a BB n?kolik velkých p?ínos?.

  • Zvý?ení sledovanosti, která ur?it? te? klesá
  • Dokázání toho, ?e si sout??ící ty miliony doopravdy zaslou?í a ?e jsou schopni pro výhru ud?lat doopravdy v?echno
  • Uvoln?ní sexuální absence n?kterých sout??ících
  • Vyost?ení vztah? mezi sout??ícími a zahájení pravého sociálního dramatu s riziky fyzických konflikt?
  • Kone?n? bude mo?né na jedné stejné sout??i porovnat, kvalitu sout??ích a kvalitu celé show mezi sebou
  • Slab?í sout??ící se vzdají dal?ího ú?inkování a tím zkrátí celé d?ní reality show na dobu nezbytn? nutnou
  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání následn? po tom kone?n? ud?lí zákaz vysílání podobných zhovadilostí v ?R.

Záv?rem si dovoluji upozornit, ?e i u této hry je t?eba dbát na v?echny zásady bezpe?ného sexu.Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 1,83 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 777 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.