Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
O pohár V?SR
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Kutlákovo zá?ikty

O pohár V?SR

Vydáno dne 01. 11. 2005 (3541 přečtení)

Myslíte si, ?e nejde recese a hasi?ský sport spojit dohromady? Myslíte si, ?e slu?nou estrádu doká?ou p?ipravit pouze v na?i komer?ních a nebo jiných TV? Myslíte si, ?e hasi?ský sport není sport? Tak to jste se m?li p?ijet 29.10.2005 podívat do ?irokého Dolu na Pohár V?SR, mo?ná by jste zm?nili názor.

Po dlouhé dob?, jsem vyrazil na Hasi?skou sout??. Od za?átku jsem sly?el na tuto sout?? samou chválu a ?e bude na co se koukat. Jeliko? tyto reference jsem dostal od svého bratra, tak jsem nepochyboval ?e bude. A tak jsme s  p?ítelkyní a pár dal?ích p?áteli, jsme vyu?ili toho ?e SDH Tu?apy a SDH Dvorce se domluvili na spole?né doprav? autobusem. Vzal jsem s sebou i sv?j digitální fotoaparát ( na ten do?lo ) a taky kytaru ( na tu ale nedo?lo ).

Cesta byla dlouhá a za?átek sout??e byl naplánován ji? na 9:30 a tak se vyrá?elo hodn? brzo a to v 5 hodin ráno. Cestu tam a ani zp?t nebudu moc komentovat i kdy? pár zá?itk? by bylo. Ale myslím ?e to není to hlavní co se za celý den stalo.

Po asi tak 2 hodinách cesty jsme docestovali na místo. Sout?? byla v areálu firmy Flídr, která se zabývá výrobou hasi?ských hadic a dal?í ?inností. Od za?átku bylo znát, ?e se jedná ji? o 8 ro?ník sout??e a ?e organizace nevázne v ?ádném sm?ru a tak to bylo po celý den. No a taky od prvního pohledu na sout??ní trať bylo jasné, ?e recese bude tady taky dost.

Jediné co za celý den tro?ku nebylo super bylo po?así.. A? slune?ný krásný podzimní den byl super na takovouto sout??, tak ale podzimní vítr svou studenou teplotou nás kolikrát upozornil, ?e zima u? asi nebude daleko. Ale co taky na konci ?íjna ?ekat. N?kte?í pam?tníci ?íkali, ?e na této sout??i za?ili i sníh. A asi proto bylo místní ob?erstvení p?ipravené zah?ívat ve v?ech sm?rech ( ?aj, grog, sva?ák, bor??, gulá?ek, klobásky, uzený b??ek a taky pivo ? i kdy? pivo OTAKAR nás a? tak neoslovilo ).

Úvodem tohoto odstavce upozor?uji v?echny ty, kte?í nemají rádi recesi z oblasti politiky a dob minulých, aby ho p?esko?ili a také tak u?inili u n?kterých fotek
Zahájení sout??e bylo provedeno recesním proslovem ?editele spole?nosti Flídr, kdy v úvodu p?ejmenoval na tento den spole?nost Flídr na Národní podnik D?evoplech a pak nám v?em soudruh?m sd?lil jak bude probíhat dne?ní den. Dále uvítal hosty. Následn? byla sout?? odstartována výst?elem z k?i?níku Aurora. Po té byl slavnostní pr?vod ve kterém v ?ele ?el sám velký Vladimír Ilji? Lenin se svojí ochrankou a doprovodem pionýrek. Hned v záp?tí m?l p?istát i Fidel Castro, ale na p?istávací plochu vtrhlo n?kolik mladých soudruh? a soudru?ek a za?ali si po?ádat jakýsi D?evo ? Plech ? Tech a nebýt v?asného zásahu duchaplného premiéra Paroubka za ú?asti jeho ?eny, kdy si na míst? nechal od v?ech poslanc? na míst? nech schválit zásah proti této nepovolené akci i kdy? n?kterým musel pomoci, tak jsme snad ani p?istání Fidela nedo?kali. Na?t?stí se poda?ilo nepovolenou akci rozehnat a kubánský speciál s Fidélem Castrem na palub? p?istál na plo?e a to i díky riskantnímu manevru, který musel soudruh z ?ad sov?tských pilot? p?edvést. Bohu?el p?i tom p?i?el o podvozek, ale i tak se mu následn? poda?ilo odstartovat a tak umo?nil zahájení soute?e.

I kdy? úvod byl recesní, tak ale jak se sout?? blí?ila , tak nervozita a atmosféra houstla. V?dyť jen pohled na startovní listinu mluvil za své. Bylo zde cca 150 dru?stev ( 110 mu?ských a 40 ?enských ) a v?t?ina byly vít?zové a nebo p?edn? umístn?ní teamy v regionálních ligách ale i z republikové úrovn?. Dokonce se ú?astnili i dru?stva ze Slovenska, který kv?li této sout??i urazili vzdálenost asi 500 km. Ji? toto p?edzna?ilo ?e o výborné ?asy nebude nouze.

Jak jsem ji? napsal, organizace sout??e byla bezchybn? zvládnutá a tak to i probíhalo samotné sout??i. Rozhod?í, kte?í soudcovali samotné útoky byly nekompromisní a striktn? se dr?eli pravidel, tak?e se na?li i dru?stva, která nevyb?hla na trať. Nutno podotknout ?e s tímto jevem ( kvalita rozhod?ích ) se bohu?el v na?em kraji tak ?asto nesetkáváme a ?e dosti ?asto dochází díky nerozhodnosti rozhod?ích a nebo jejich snahy ovlivnit sout?? k nehezkým situacím. To tady opravdu nenastalo. No a jaká byla pravidla : Mu?i i ?eny 2 bé?ka, ter?e dotykové, na základn? 3 minuty, a ?lo se na zámky . Byly dv? základny a ztí?ené podmínky na startu p?eká?kou. Náb?h byl pon?kud krat?í, co? mohlo n?kterým dru?stv?m pomoci k lep?ímu ?asu, ale taky n?kterým znep?íjemnit ?ivot, proto?e nácvik ur?it? ned?lají na tak krátký náb?h.

A opravdu se bylo na co koukat. Nap?ed si své odb?hli ?enská dru?stva, bohu?el tu?apským ?enám se nazada?ilo a po dobrém startu to ve p?edu tro?ku zask?ípalo. Cé?ka se v?as nepoda?ilo roztáhnout a tak Bé?ka ?la p?es n? a jeliko? voda klapla velice dob?e, tak prost? jak se ?íká zadek utopil p?edek jak koťata. No a na základ? toho bylo D na sv?t?, proto?e se nepoda?ilo nast?íkat. No stalo se, na?t?stí d?v?at?m to zá?itek ze sout??e nezkazilo a tak si u?ívali dále sout?? a bavili se podle svého. Potom tu?apské barvy m?li del?í pauzu, ale mezi tím jsme sledovali dal?í dru?stva a postupn? se i v?novali ob?erstvování, proto?e byla zima ?lo takhle po ránu hlavn? o grog. P?i sledování sout??e si ?lov?k ob?as u?il i sprchy, proto?e ob?as protivítr zavál vodu na diváky a taky se stalo, ?e sout??ící v zápalu boje zkropili diváky jen co je pravda. I n?kte?í z na?ich ?ad toto okusili .
Kdy? dokon?ili ?eny svou ?ást sout??e, tak p?i?la dal?í ?recesní? vlo?ka a to v podob? zat??kávací zkou?ky trat?, kdy dru?stvo maxi bulls, které v 7 lidech se honosí váhou 850 kg ?ivé váhy ( dle komentátora sout??e k p?evá?ení do?lo t?sn? p?ed startem ) provedlo svým útokem zat??kávací zkou?ku trat?. Po pravd? by se na n?kterém z okrskových p?ebor? za sv?j výkon nemuseli styd?t a jejich ?as ( myslím n?co okolo 23 s ) byl potlesku hodný a taky jim bylo pat?i?n? zatleskáno.

No a po krátké p?estávce se do startovních pozic za?ali stav?t mu?ská dru?stva. Ji? od za?átku bylo znát, ?e nikdo zde není ?ádné o?ezávátko a ?e ka?dý se chce pokusit o to nejlep?í co umí. A? n?kte?í p?edem v?d?li, ?e nep?ijeli vyhrát, ale ú?astnit se. A tak tomu bylo i u Tu?apských dru?stev A a B. Ob? dru?stva si u?ívali p?edstartovní atmosféry a postupn? p?ipravovali ná?iní. Á?ko ?lo na ?adu první a to 52 v po?adí a výkon nebyl ?patný. V?e docela klaplo a? na mého bratra, který se tro?ku s rozd?lova?em zdr?el na základn?, ale i tak výsledný ?as 18,62 vynesl celkové 45 místo, co? bylo v první polovin? a tak kluci ostudu neud?lali. Zato kluci z bé?ka se k tomu sice postavili hrdinsky ale n?jak se jim to nepovedlo. Ani se není ?emu divit, p?eci jenom to byla jejich 3 sout?? v ?ivot? a tak vlastn? ?lo o k?est ohn?m. Na základn? se jim nepoda?ilo spojit 3 spoje a tak na trať vlítli jako st?eli, ale bez spojených hadic no a proto nakonec bylo neklasifikováno.
Potom jsme si u? u?ívali jen atmosféry sout??e a bavili se a obdivovali výkony ostatních dru?stev. Na konci sout??e prob?hlo vyhlá?ení výsledk?, zase stylov? s Leninem a i ?ampa?ské které se rozdávalo, bylo od Lenina.
No a pak u? jsme jeli domu. Cesta dom se tro?ku protáhla, ale nakonec jsme úsp??n? dojeli.

Tak?e záv?re?né hodnocení. Byl jsem rád, ?e jsem se této sout??e ú?astnil a byl u toho, proto?e jsem si ud?lal p?edstavu o tom, jak probíhají kvalitní sout??e a to i z pohledu sout??ících a i divák?. Byl to prost? p?kný den. Pochopiteln? je kvalitních sout??í více a to i ta na?e v Tu?apech, ale tahle sout?? je jiná a to i díky tomu, ?e vlastn? jde i o recesi. Tak?e kdo se chce dob?e pobavit tak ať p?í?tí rok nelení a jede se kouknout. Stojí to za to.

Fotografie z pr?b?hu sout??eDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 12924 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.