Jak jsem va?il v Rádiu Beat.

Autor: Tomá? Kuttelwascher <tomas(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Kutlákovo zá?ikty, Vydáno dne: 09. 05. 2006

Rádio Beat je výborné rádio, které jak je vidno z jeho názvu se prezentuje beatovou a rockovou muzikou. Jsem docela pravidelným poslucha?em. Ranní cesty do práce si u? vlastn? bez hudby Rádia Beat a ?Kachny? nedoká?u u? ani p?edstavit. A víkendové vysílání, které je po celý víkend tématicky spojené, pat?í k mým velice oblíbeným. Jedním z takto p?ipravovaných víkend? je víkend pod názvem ?Va?íme z Va?ich konzerv?. A tak se mi poda?ilo n?jaké ty konzervy do do Rádia Beat dostat i z vlastních zásob a to v ned?li 23.4.2006Úvodem pro neznalé a pro ty co nejsou v dosahu vysílání radia Beat vysv?tlím, jak takový víkend z konzerv poslucha?? Rádia Beat probíhá. V týdnu p?ed takovým víkendem má kterýkoli poslucha? mo?nost si rezervovat celou hodinu ( tedy 60 minut ) ve vysílání to v pr?b?hu denních hodin daného víkendu za ú?elem p?inésení vlastní hudební konzervy ( tedy CD s muzikou ) a z ka?dé takové konzervy za odborné pomoci a podpory ?éfkucha?? ( moderátor? ) rádia naservírovat ochutnávku ( skladbu z daného CD ) pro u?i poslouchajících Beaák? ( ?ti bíák?m ? poslucha? Rádia Beat )a ?íci jim k vybranému lahodnému kousku z konzervy ( tím myslíme skladb? ) pro? jí servíruje a nebo prost? cokoliv co se o kousku dá ?íci. Samoz?ejm? ?e po?et hodin je omezený délkou samotného dne a tak jsem byl opravdu moc rád, ?e jsem se p?ihlásil v?as a dostalo se mi ?ance p?isp?t n??ím ze svých zásob.

Tak?e po telefonickém objednání p?i?el druhý úkol a to p?ipravit konzervy,ze kterých budu chtít p?edkládat hudební ochutnávky. Na první pohled to vypadalo jako velice snadný úkol, ale kdy? jsem o tom více p?emý?lel p?i poslouchání toho, jak zn?li , kterou do rádia donesli jiní Beaáci , kte?í prezentovali sv?j výb?r interpret? v sobotu, tak mi docházelo, ?e a? tak jednoduché to není. Jeliko?, ostatní Beaáci mají mo?nost do studia dát v?d?t jak jim lahodila p?edlo?ená ochutnávka . Svoje ohlasy mohou posílat p?es SMS, mailem a také i zatelefonovat. A jak jsem poslouchal reakce poslucha??, tak se dostávalo odezev jak kladných, tak se i stalo, ?e ob?as n?kterému z poslouchajících zrovna vybraný kousek nebyl zas tak po chuti. A tak jsem za?al rozmý?let. Moje kritéria pro samotnou volbu konzerv z mého hudebního ?pajzu byli takové:

Proto jsem se zav?el na sobotní odpoledne do hudebního ?pajzu, vzal si otvírák na konzervy, vidli?ku a za?al vybírat. No a tu a tam, jsem to musel i zapít dob?e vychlazenou ku?elkou. Nakonec jsem dosp?l k tomuto této sestav?:

V ned?li t?sn? p?ed odchodem mne popadla tro?ku nejistota, ?e se mi m??e stát, ?e p?ehodnotím výb?r z p?edchozího dne, tak jsem je?t? narychlo p?idal do batohu Konzervy Metallicy, Pink Floyd, Vildy ?oka, Brutusu a Pra?ského Výb?ru. Vyrá?el jsem pom?rn? brzo ráno, proto?e jsem vezl p?ítelkyni do práce a sám jsem m?l na dopoledne také pracovní povinnosti a tak u? po cest? jsem poslouchal ?konzervy?. Nutno ?íci, ?e tam zrovna jeden z Beaák? dostával od poslucha?? dost negativní odezvy na slovenské konzervy. I kdy? mne se tahle volba takhle v ned?li ráno docela líbila. P?i svém pracovním nasazení jsem také pr?b??n? poslouchal konzervy a to mne ujistilo, ?e m?j sobotní výb?r by mohl být dobrý.

Tak?e ve 13:45 jsem dle instrukcí byl v ?í?anské ulici 3, kde sídlí Rádio Beat. První co mne docela p?ekvapilo, ?e ze stejné budovy vysílá i Rádio Kiss 98 a Country Rádio. Hned po tom co mne pan vrátný dovedl tam kam jsem cht?l své konzervy donést se mne ujal ?éfkucha? Standa Rubá?, který zahajoval svou vysílací sm?nu a já jsem na n?j vy?el jako první host. Po prov??ení jestli recepty z mých konzerv se nekryjí s tím co bude Standa nabízet z hudebního ?pajzu Rádia Beat jsme tro?ku popovídali a ?lo se na to. Bohu?el moje první konzerva byla tro?ku porouchaná ( asi po cest? ?i co ) a v p?lce skladby se kapátek sekla.tak?e ?éfkucha? Standa musel obratn? zachránit situaci. Problém byl v tom, ?e jsem jednotlivé kousky z Konzerv p?endal do jiné konzervy. No hold jak se ?íká ?aktivní blbec je hor?í ne? t?ídní nep?ítel?. Poté ji? probíhalo v?e naprosto v pohod?. Ohlasy poslucha?? na m?j výb?r, které p?i?li b?hem vysílání byly pozitivní a tak jsem po skon?ení vysílání byl rád ?e to dopadlo dob?e. A jestli chcete samy posoudit, zda jsem vybral správné kousky, tak máte mo?nost. M?j kamarád, který poslouchal co jsem do rádia donesl vytvo?il nahrávkua já Vám zde p?edkládám jednotlivé vstupy s úryvkem ka?dé skladby, kterou jsem vybral.

Streamy vysílání
vstup ?íslo velikost souboru doba trvání odkaz
1 2,5 M 2:48
2 2,1 M 2:18
3 1,4 M 1:32
4 1,4 M 1:32
5 1,8 M 2:02

 


Nahrávku celé hodiny nemám k dispozici, proto?e nahrávání se muselo u? p?i po?izování nahrávky sest?íhat.

Celkov? se mi tahle zá?itek moc líbil. Bylo fajn nakouknout do kuchyn? kde se va?í vysílání mého oblíbeného rádia a taky tro?ku p?isp?t vlastním materiálem. A tak p?í?t? a? na Beatu zase bude víkend s konzervami, tak bych zase do toho dobrého bigbeatového gulá?ku p?idal tro?ku ze svých zásob.