Armádní generál Karel Kutlva?r

Autor: Josef Kuttelwascher <(at)>, Téma: z Vyso?iny, Vydáno dne: 04. 05. 2006

Zítra, 5.5.2006 tomu bude 61 let, kdy v Praze vypuklo povstání ?eského lidu proti n?mecké okupaci. Významnou úlohu v n?m sehrál generál Karel Kutlva?r (viz té? Wikipedie).

Cesta mladého Karla Kutlva?ra vedla v roce 1913 na zku?enou na východ do Ruska do Kyjeva a to je?t? p?ed vypuknutím l. sv?tové války. Za?átek války v roce 1914 ho zastihl na východním boji?ti, kde se pozd?ji p?ihlásil k ?eskoslovenským legiím. Do památné bitvy "U Zborova " ji? ?el jako podporu?ík a velitel 4. roty. Obdr?el ?adu vále?ných vyznamenání. V?emu ale nebyl konec. Následovala sibi?ská anabáze, která kon?ila ve Vladivostoku. Pak cesta p?es Hongkong, Singapur a Suez do Terstu a 2. února 1920 slavnostní p?íjezd do Prahy na Starom?stské nám?stí. To v?e se ji? odehrávalo za v?ech vojenských poct p?ed p?edstaviteli nové ?eskoslovenské republiky a pod velením podplukovníka Karla Kutlva?ra. Následovala ka?dodenní práce v budování armády, pový?ení na brigádního generála. Funkce velitele pluku, armádního sboru, a? do doby n?mecké okupace v roce 1939. KK_01 KK_01a Tato t??ká léta sledoval z pra?ského bytu na Hanspaulce, p?ipravený na p?íle?itost odporu proti fa?istické okupaci. Zorganizoval pra?ské povstání 5. kv?tna 1945, stal se jeho velitelem a jednal s R. Toussaintem, tehdej?ím velitelem Wehrmachtu v Praze o odchodu n?meckých vojsk z Prahy. Po roce 1948 se stal nepohodlným. Odsouzen byl v inscenovaném procesu "Pravda vít?zí", kde také padly 2 tresty smrti mladých vysoko?kolák?. Byl zbaven ob?anských práv, degradován na vojína a odsouzen k do?ivotnímu ?alá?i. Následoval Mírov, Leopoldov a po amnestii v kv?tnu v roce 1960 se slibem ml?enlivosti z dob ?alá?ování, z v?zení propu?t?n. Vá?né zdravotní potí?e v?ak dovolily p?e?ít pouze l rok a 2.10.1961 pak za legioná?ských poct v krematoriu ve Stra?nicích a za p?ísného politického dohledu do?lo k rozlou?ení s ve?ejností. Poh?ben je na Ol?anském h?bitov?. V roce 1968 byl pln? rehabilitován, v roce 1992 pový?en in memoriam do funkce armádního generála. To v?e a mnoho dal?ích zajímavostí o rodáku z Vyso?iny lze nalézt v knihách:
Josefa Slaniny "Generál Karel Kutlva?r"
Stanislava Koko?ky "Praha v kv?tnu 1945"