Porucha mail serveru -AKTUALIZOVÁNO 12.4.2006

Autor: administrator <webmaster(at)kuttelwascher.cz>, Téma: mail hosting, Vydáno dne: 10. 04. 2006

Od noci ze soboty 8.4.2006 na ned?li 9.4.2006 do pond?lí úterý 11.4.2006 byla porucha mailsystému dodavatele na?eho mailhostingu. V sou?asné dob? je ji? v?e v po?ádku. Podrobn?j?í informace v ?lánku.

Dle sd?lení dodavatele mailhostingu, který vyu?íváme, nastala v noci ze soboty 8.4.2006 na ned?li 9.4.2006 p?i údr?b? systému komplikace, která zp?sobila závadu. viz sd?lení dodavatele :
Vá?ení zákazníci,
velice se omlouváme za potí?e zp?sobené výpadkem mailového systému a následn? za zpo?d?ní p?i obnovování jeho funk?nosti. P?i plánované údr?b? a upgrade tohoto systému provád?né v noci ze soboty 8. na ned?li 9. dubna se bohu?el vyskytla celá ?ada technických problém?, které nebylo mo?né predikovat. Navíc nás v rozhodujících chvílích zklamal i zálo?ní hardware.
Nicmén? v pond?lí 10.4. 16:30, se nám poda?ilo zprovoznit e-mailové schránky více ne? 40 procent klient?, dal?í jsou zprovoz?ovány postupn?. P?edpokládáme plné obnovení funk?nosti v?ech e-mailových schránek nejpozd?ji zítra tj. 11.4. do ?esté hodiny ranní.
Je nám velice líto, av?ak vzhledem k nutnosti obnovy ?ásti dat ze zálohy provád?né v noci z pátku 7. na sobotu 8. dubna, mohlo ve výjime?ných p?ípadech dojít ke ztrát? e-mail? do?lých b?hem soboty 8. dubna.
Prakticky tato porucha znamenala, ?e od sobotní noci v?ichni u?ivatelé v?ech mailových schránek (cokoliv@kuttelwascher.cz) nemohli p?ijímat a ani odesílat elektronickou po?tu a to do pond?lí 11.4.2006 a od 11.4.2006 do 12.4.2006 v omezeném provozu.
Pokud jste tedy v termínu poruchy adresovali n?komu z u?ivatel? na na?em serveru mail, prosím za?lete tento mail znova,jeliko? je pravd?podobné ?e daný mail v?bec nedo?el p?íjemci.
D?kujeme za pochopení

Sd?lení pro u?ivatele schránek:
Je mo?né, ?e po odstran?ní závady m??e dojít k tomu, ?e se Vám nepoda?í p?ihlásit do mailové schránky. Pokud tyto komplikace nastanou, kontaktujte administratora webu. Bude nutné znovu nastavit heslo pro p?ístup do schránky.