Významné osobnosti se jmény Kutlva?r a Kuttelwascher v minulém století.

Autor: Josef Kuttelwascher <(at)>, Téma: z Vyso?iny, Zdroj: pam?ti, Vydáno dne: 16. 03. 2006

Obohatím a p?ipomenu ?lánky uvád?né v rubrice "Rody a klany z Vyso?iny" dv?ma jmény, která p?esto, ?e se jako osoby nesetkali spolu p?ímo na boji?ti, tak jsou pro historii vále?ného vojenství demokratického ?eskoslovenska nezapomenutelnými osobnostmi.

Jsou to Karel Kutlva?r narozený 27.1.1895 v Michalovicích, okres Havlí?k?v Brod (obrázek vlevo) a Karel Kuttelwascher, narozený 23.zá?í 1916 ve Svatém K?í?i, okres Havlí?k?v Brod (obrázek vpravo). Co ale mají spole?ného? Ka?dé z jejich jmen se pí?e sice odli?n? (co? je pro tento kraj typické), ale jejich spole?ným rodi?t?m je Vyso?ina. Ob? rodné vesnice jsou od sebe vzdálené vzdu?nou ?arou asi 4 km. KK_01 KK_02Oba chodili do stejné Ve?ejné obchodní ?koly v Havlí?kov? Brod? a jejich osudem se stalo vojenství a slu?ba v armád?. Jejich vlastenecký cit k ?e?ství probudila okupace národa ať u? "rakouskouherská" nebo "n?mecká". Tak jako Karel Kutlva?r pocházející ze selské po?etn?j?í rodiny hledal uplatn?ní v ?ivot? na východ? Evropy, tak stejn? i Karel Kuttelwascher pocházející ze 6 d?tí, tém?? o generaci mlad?í a vzhledem k politické situaci na po?átku 2.sv?tové války v roce 1939 hledal pomoc a oporu na západ? Evropy. Své rodiny opou?t?li v raném mládí s v?domím, ?e vlasti a republice více prosp?jí ve sv?t?, zpravidla tak jak to vidí mladý ?lov?k o?ima nezku?eného. V obou na?ich p?ípadech také asi k tomu p?isp?l tvrd?í ?ivot na Vyso?in?, kde p?ístup ke vzd?lání a i pracovní p?íle?itost v této oblasti byla malá. Pr?mysl na po?átku minulého století zde nebyl tém?? ?ádný a zkusit si jak to vypadá jinde ve sv?t? bylo trochu také i ur?itým dobrodru?stvím. Oba tyto jmenovce v?ak zastihla v cizin? mimo?ádná mezinárodní situace a ta v nich vzedmula vlnu citu a vlastenectví. Po letech pak chování obou t?chto jmenovc? není nadnesen? ozna?ováno hrdinstvím, bohu?el p?iznaným a? posmrtn?. Byli to: armádní generál Karel Kutlva?r (viz té? Wikipedie) a brigádní generál Karel Kuttelwascher (viz té? Wikipedie) P?í?tí krátký ?lánek uve?ejním o armádním generálu Karlu Kutlva?rovi a dal?í pak o brigádním generálu Karlu Kuttelwascherovi.