Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/rservice.php on line 129
www.Kuttelwascher.cz - server všech Kuttelwascherů a Kutlvašrů

Aplikace pro rodokmen pro tento server - seriál, díl první

Autor: Tomá? Kuttelwascher <tomas(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Genalogie, Vydáno dne: 23. 01. 2006

Jednou základní v?cí, které se v?nujeme na tomto serveru je Genealogie rod? Kuttelwascher? a Kutlva?r?. Abychom mohli evidovat v?echny vybádané události a informace a abychom umo?nili náv?t?vník?m tohoto webu nás upozornit na n?které zajímavé údaje, za?al jsem se zamý?let nad databází a webovské aplikaci, která by toto v?e usnadnila. V tomto seriálu bych Vás rád informoval jednak o pr?b?hu prací, my?lenkách , zdrojích ze kterých jsem ?erpal a r?zných zajímavostech .

Nejprve pár informací o tom, jak bude psán tento seriál. Rozhodl jsem se, ?e nebudu ?ekat a? dokon?ím práce na samotném finálním produktu a pak vytvo?ím seriálek o tom jak jsem pracoval, ale chci ud?lat takový ON LINE seriál, který bude psán v pr?b?hu prací. Tedy nemohu Vám te? ?íci, kolik bude jednotlivých ?lánk?, co v kterém ?lánku naleznete, ale mohu Vám slíbit, ?e budu reagovat na Va?e komentá?e a ?e budete moci sledovat to jak bude probíhat vývoj celé aplikace. Zatím také neuva?uji o tom, ?e bychom zve?ejnili kód aplikace a strukturu db. Ne ?e by jsme cht?li n?co tajit, ale zatím si myslíme, ?e aplikace a v?e kolem ní není a nebude v takové fázi vývoje, abychom toto mohli provést. P?esto se dá p?edpokládat, ?e se toto v budoucnu stane. ягоды годжи для похудения

Na za?átku na?ich genealogických výzkum? a nebo po ?esky ?e?eno ?rodopisectví? jsme hledali n?jaký vhodný Software, který by nám umo?nil strukturovan? a p?ehledn? evidovat rodokmen , informace o jednotlivých událostech, osobách a podobn?. Prohledali jsme hodn? nástroj?, a? Radek Kuttelwascher nalezl a za?al vyu?ívat program Brothers Keeper ( odkaz na stránky tohoto projektu naleznete zde ). Tento program jsme vyhodnotili jako nejvhodn?j?í a za?ali jsme ho pou?ívat pro ná? projekt. Také proto, ?e tento program je datov? v souladu projektu Genea ( více informací naleznete zde ).

S Postupem ?asu jsme zjistili, ?e Brothers Keeper je sice výborný nástroj, ale neumo??uje nám snadné sdílení dat a zárove? mo?nost zm?nit a nebo p?etvo?it n?které funkce aplikace, doplnit je o vlastní a nebo dokonce vytvo?it n?jakou vlastní nadstavbu. Ne? tedy pracn? tvo?it dopl?ky, nástroje pro p?evody dat a podobn? jsme se rozhodli jít cestou vytvo?ení vlastního ?e?ení.
V pr?b?hu seriálu budu nazývat celek jako ?e?ení, proto?e se zatím nedá nazvat aplikací a to s ohledem na to, ?e sou?asné po?adavky m? vedou k tomu, ?e bude vyu?ito n?kolik modul?, které budou vytvo?eny r?znou technologií. Ur?it? se bude jednat o PHP aplikaci a ur?it? pou?ijeme ?ást která bude vytvo?ena v aplikaci MS Access. Po?adavky, které ovlivnili toto rozhodnutí jsou p?edev?ím tyto:

V?echny tyto základní po?adavky ukazují, ?e ?e?ení nebude jednoduché a ?e datová struktura bude velice náro?ná a navr?ení samotné databáze bude b?h na dlouhou trať. Toto se také potvrdilo a v sou?asné dob? mám ve tvorb? ji? 5 a doufám poslední verzi databáze nad kterou budou tvo?eny jednotlivé moduly ?e?ení..

To by asi tak v první ?ásti seriálu sta?ilo. V druhém díle seriálu bych se cht?l v?novat základnímu datovému modelu databáze a tomu jak probíhá jeho vývoj. Také bych se cht?l zmínit o rozvr?ení jednotlivých funk?ních modul? samotného ?e?ení . Rád uvítám ve?keré dotazy a nebo komentá?e k tomuto ?lánku a k celému seriálu. M??ete tím také ovlivnit celkový vývoj celého ?e?ení.