Jaký byl rok 2005 na na?em serveru?

Autor: Redakce <redakce(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 01. 2006

Jako ka?dý jiný, tak i my jsme provedli krátkou bilanci toho co se v roce 2005 událo kolem serveru Kuttelwascher a Kutlva?r? a tro?ku jsme bilancovali. Rok 2005 byl pro provoz serveru a celého d?ní t?chto stránek pom?rn? zlomový. Poda?ilo se nám vytvo?it team redakce a lidí , kte?í napomáhají provozu serveru, na?li jsme spoustu nových informací, zvý?ila se náv?t?vnost stránek a také se poda?ilo kontaktovat a nebo nás kontaktovalo nemalé mno?ství jmenovc?.

Celkov? rok 2005 hodnotíme jako velice p?ínosný a pozitivní v tom, ?e za?ínají tyto stránky plnit jeden ze svých zásadních ú?el? a to je sdru?ovat a spojovat v?echny Kuttelwaschery a Kutlva?ry. Do?lo k n?kolika zásadním kontakt?m, jako nap?íklad od Milo?e ze Slovenska , dále od pana Tobias Temper z N?mecka, který pochází z rodu Kuttelwascher? z Kv?tinova a ?ady dal?ích. Bohu?el v mnoha p?ípadech do?lo pouze ke kontaktu a nepoda?ilo se zatím navázat u??í kontakt a komunikaci.

Na za?átku roku 2005 jsme se n?kolikráte setkali v u??ím teamu ( Radek a Tomá? ) a za?ali jsme p?ipravovat první výpravy do matrik a archiv? v ?R, kde víme, ?e se dá n?co najít o na?ich p?edcích. První archiv který jsme nav?tívili byl Státní oblastní Archiv v Zámrsku a to a? v listopadu 2005, proto?e objednací doby do tohoto archivu jsou a? 3 m?síce. Zde jsme si poprvé vyzkou?eli jaké to je procházet a bádat v matrikách. Do tohoto archivu se ur?it? je?t? v roce 2006 podíváme znova, proto?e oblast Havlí?kobrodska spadá pod tento archiv.

Asi jednou z nejzásadn?j?ích zm?n, která potkala tyto stránky, bylo spu?t?ní redak?ního systému PHPRS.K tomu do?lo v ?íjnu 2005 a v listopadu 2005 byl dokon?en kompletní p?echod na tento redak?ní systém.. Redak?ní systém umo??uje pru?n? informovat o d?ní , publikovat jednotlivé ?lánky, sledovat ?etnost jednotlivých ?lánk?, náv?t?vníci se mohou registrovat jako ?tená?i a dal?í a dal?í mo?nosti. Je pravdou, ?e spu?t?ní redak?ního systému m?lo za d?lek zvednutí náv?t?vnosti celého webu.

A te? n?co málo ?ísel.
V roce 2005 zaznamenaly stránky www.kuttelwacher.cz celkem 1085 unikátních náv?t?v, p?i ?em? nejúsp??n?j?ím m?sícem byl prosinec se 186 unikátními záznamy. Pro informaci v roce 2004 nav?tívilo tento web pouze 391 unikátních náv?t?v. Ur?it? se podivíte, ?e na tachometru stránek je ?íslo daleko men?í. Bude to tím, ?e po?ítadlo je hostováno u slu?by Blueboard.cz a je tedy mimo na?e stránky. Statistiky a obrázky ní?e , ze kterých jsou tyto ?ísla jsou p?ím z dat webserveru na kterém jsou stránky provozovány.

zde jsou graficky vyobrazeny ro?ní statistiky:
rok 2005
statistika 2005

rok 2004
Statistika z roku 2004

Záv?rem dovolte, abychom pod?kovali Vám v?em náv?t?vník?m v roce 2005 a v??íme, ?e se sem budete vracet i v leto?ním roce a ?e Vás tyto stránky budou bavit.