Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/rservice.php on line 129
www.Kuttelwascher.cz - server všech Kuttelwascherů a Kutlvašrů

Mapa stabilního katastru

Autor: Radek Kuttelwascher <radek(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Genalogie, Vydáno dne: 04. 01. 2006

Jak jsem slíbil, chci se s vámi pod?lit o jednu ze svých zku?eností p?i pátrání po p?edcích.

Kdy? se n?komu zmíním o svém bádání, ?asto první otázka zní: ?A jak daleko (do historie) ses dostal?? Slova rodokmen, hledání p?edk?, genealogie toti? ve v?t?in? z nás vyvolávají p?edstavu ?innosti, jejím? jediným cílem je najít co nejstar?ího p?edka. Správný rodopisec (a to já dozajista jsem :-)) v?ak chce svou prací dosáhnout i jiných cíl?. Jedním z nich je nap?íklad i hledání vztah? mezi jednotlivými rodinami, odkud pocházeli, jaké bylo jejich ?ivobytí. Cenou pom?ckou genealoga proto nejsou jen matri?ní záznamy o narození, úmrtí a s?atku hledané osoby, ale i gruntovní knihy a jiné evidence stavu majetku. A takovou historickou evidencí majetku je nap?íklad tzv. Stabilní katastr.

Popsat na tomto míst? p?esn? co je Stabilní katastr si jednak netroufám, ani to není cílem tohoto ?lánku. K tomu jsou ur?eny povolan?j?í stránky, nap?íklad zde. Cílem tohoto ?lánku v?bec není podat odbornou genealogickou studii. Cílem tohoto ?lánku a pota?mo tohoto webového místa v?bec je p?edkládat nasbírané poznatky lidmi, kte?í jsou v rodopisné práci pouhými za?áte?níky, podívat se na celou problematiku o?ima ?lov?ka, který se prokousává nástrahami archiv? a matrik vícemén? poprvé bez jakýchkoliv hlub?ích zku?eností. Existuje ?ada web?, na kterých naleznete bohaté výsledky práce genealoga, stránky v?nující se vysv?tlením významu toho ?i jiného historického faktu. Stránky, kde byste se v?ak dozv?d?li kam pro informace jít, jak na míst? postupovat, co si vzít s sebou a co tam celkov? o?ekávat, takových je poskrovnu.

Tak?e po po?ádku. Na stránce Úst?edního archivu zem?m??ictví a katastru se dozvíte otevírací hodiny a vyrazíte. Od té doby, co vede metro do Let?an, je cesta na ?katastr? snadná. Pojedete ?Cé?kem? do Kobylis a vylezete p?ímo p?ed budovou. Na vrátnici na dotaz kudy do archivu vrátný chvíli n?co nesrozumiteln? mumlal, ne? jsem pochopil, ?e v?bec netu?í, ?e tam n?jaký archiv mají. Tak?e p?ímo proti vám jsou schody nahoru, ty obejdete zprava a p?jdete p?ímo za nosem. Na konci chodby doleva, na dal?ím konci doprava nahoru do prvního patra a jste tu. Vpravo vedle schod? je zvonek a za ním dve?e. Zazvoníte a jste v archivu. Byl jsem jednou v archivu v Zámrsku (státní oblastní archiv) a narozdíl od n?ho zde skoro nikdo není, je tu klid a pracovnice, se kterými jsem komunikoval byly opravdu hrozn? ochotné. Pozor, není to ironie, opravdu byly moc milé (omluvám se, ?e to tak zd?raz?uji, ale moje zku?enosti s komunikací s ú?edníky státní správy jsou p?íli? trpké, abych to jen tak p?e?el). Nyní musíte vyplnit badatelský ?ád, vcelku krátký formulá?, kde se zavá?ete, ?e s archiváliemi budete zacházet s úctou, která jim nále?í. Dále musíte v?d?t, kterou obec chcete vid?t, pochopiteln?. Byl jsem vyzbrojen nejr?zn?j?ími identifika?ními údaji, jako jsou jména a kódy okresu, obce, základní sídelní jednotky i stávajícího katastrálního území, také jsem m?l ?ísla nyn?j?ích mapových list? katastrální mapy 1:2880, ale paní více mén? sta?ilo jméno katastrálního území. Za malou chvíli (ne? jsem vyplnil zmín?ný formulá?) mi p?inesla desky velikosti o n?co men?í ne? A0. V nich byly t?i mapové listy zmín?ného území (viz sekce mapy). Kdy? u? jsme tady, krátce okomentuji, co v sekci mapy k tomuto ?lánku naleznete za p?ílohy. Mapa ?Administrativní uspo?ádání? p?edstavuje soutisk t?chto map zasazený do území a obohacený o geografické vrstvy základních sídelních jednotek a klad? ?dne?ních? mapových list? katastrální mapy (ty nato?ené jsou sáhové mapy 1 : 2880). Mapy Suchá - katastr p?edstavují detail Suché p?ekrytý sou?asnou katastrální mapou. Zde je dob?e vid?t rozd?lení velkých statk? na návsi (nap?. parc.?.2 a parc.?.20) a také rozvoj obce sm?rem na východ a na sever. Ale zpátky do archivu. Mapy samoz?ejm? nelze vyná?et z místnosti, nato?pak si je p?j?ovat dom?. Je v?ak mo?né si je nechat okopírovat, bohu?el v?ak pouze ?ernobíle (asi za 40K? jeden arch), ale i, a to je asi nejpodstatn?j?í, ofotit si je vlastním digitálním fotoaparátem (zdarma). Já jsem se pokusil ofotit celý velký arch a kupodivu se to docela povedlo. Alespo? já jsem byl spokojen. Fotil jsem z ruky (bez stativu), bez blesku (archiválie se s bleskem fotit nesmí) za pom?rn? nep?íznivých sv?telných podmínek (na podzim). Na?t?stí jsem byl vybaven ?osmimegovým? fotoaparátem Nikon Coolpix 8400 s ohniskovou vzdáleností 24 ? 85 mm (ekvivalent u kinofilmu), tak?e se to ve?lo snadno celé a v takové podrobnosti, aby byla ?itelná jednotlivá ?ísla parcel. Pro jistotu jsem ud?lal i n?kolik detail?. Na map? jsou parcely ?íslovány ?erven? (pozemkové parcely ? pole, louky, ...) a ?ern? (stavební parcely). Ty mne samoz?ejm? zajímaly nejvíce. Mimochodem zde je k dispozici legenda k mapám. Jsou zde i n?které mapy naskenované, ale jen za malou ?ást území. Na záv?r vyplníte je?t? jeden formulá?, ?e jste fotili a kolik jste toho fotili a m??ete jít dom?. кредит на строительство дома

Nyní následuje druhá ?ást práce, a to zjistit, komu uvedené nemovitosti v roce 1838 pat?ily. Tentokrát va?e cesta povede do Národního archivu , p?esn?ji do jeho 1.odd?lení v Praze na t?íd? Milady Horákové. Hlavní vchod je zav?ený, tak?e neváhejte zvonit a vstupujte pravými dve?mi p?ímo z hlavní ulice. Zde si vás ?prolustrují? a po?lou vás po schodech nahoru do badatelny. Zde p?ímo proti dve?ím je knihovna, ve které jsou seznamy archiválií popisného operátu stabilního katastru. Ale je lep?í po?kat na n?koho z pracovník? a oni vám op?t celkem ochotn? pomohou. Signaturu nalezeného materiálu vepí?ete do ?ádanky a m??ete jít zase dom?. To je jist? trochu problém, obzvlá?ť pro ?p?espolní?. Ale jak jsem pochopil, tak kdy? sem nejd?ív zavoláte a slu?n? po?ádáte, jestli by to paní nemohla ud?lat za vás a vy byste si p?i?el rovnou a? bude dokument p?ipraven, tak to by asi taky ?lo. Ale já jsem to nezkou?el. Archiv má 48 hodin na to, aby vám materiál p?ipravil. No a pak je to u? jen na vás. ?Moje? obec Suchá byla pojednána asi v 4cm tlusté knize psané na ru?ním papí?e formátu cca A3 (viz titulní stránka). Od te?ka je to trochu kvíz. Texty jsou psány n?mecky a je?t? ke v?emu kurentem. Ale kupodivu jen n?co. Nap?íklad v seznamech vlastník? je v?dy p?íjmení latinkou a k?estní jméno kurentem (viz záznam o Václavu a jeho synovi Jakubovi). Oba tyto záznamy jsou z první ?ásti knihy, které jsou v?novány vlastník?m ?stavebních parcel? (?erná ?ísla). Pí?u to v uvozovkách, proto?e to neodpovídá definici dne?ní stavební parcely. Zkrátka jsou to zastav?né pozemky dom? a statk?. M??ete se podívat na ?áste?ný p?epis, p?esn?ji transliteraci t?chto asi t?ech stránek. Dal?í oddíly jsou v?novány seznamu majitel? v?ech ostatních pozemk?, jako jsou pole, louky, lesy apod. Je to hodn? ?tení a lu?t?ní, zkrátka spousta práce. Pro mne badatele za?áte?níka je tedy mo?nost ofotit si materiály digitálním foťákem a zkoumat a? doma tou nejsch?dn?j?í cestou.

Tolik asi o náv?t?v? archivu a mapách stabilního katastru. Tak pokud chcete v?d?t, jak vypadala "va?e" obec p?ed 170 lety, tak hurá do Kobylis.

Radek Kuttelwascher