Sou?ití dvou národností.

Autor: Josef Kuttelwascher <(at)>, Téma: z Vyso?iny, Zdroj: vzpomínky, Vydáno dne: 02. 01. 2006Sou?ití dvou národností

Na?e pátrání v rodokmenu Kuttelwascher? (Kutlva?r?) je?t? nedosp?lo do míst, ?e bychom ?asov? nebo názvem dokázali ur?it kde, kdy a jak tento rod a jeho jméno vzniklo. Z dosavadních záznam? ale v matrikách, katastrálních mapách, místních, regionálních a státních archivech a literatu?e víme, kde se tyto rody pohybovaly, p?ípadn? jaký nemovitý majetek vlastnily. Pova?uji to za záslu?ný ?in, ?e to n?koho zajímá a v?nuje tomu nesmírné mno?ství ?asu. Dnes ji? k takovému pátrání neodmysliteln? p?ispívá technika, která smazává hranice jednoho státu. Já si myslím, ?e r?zná historická období a i omezení státními hranicemi nezabránila i tomuto neobvyklému jménu se prolnout n?kolika státy (?R, Slovensko, N?mecko, Velká Británie apod.)

Zavzpomínám na sou?ití n?mecké a ?eské národnosti v dob? p?ed 2. sv?tovou válkou do nástupu hitlerovského N?mecka, do doby p?ed ? Mnichovem? a t?sn? po n?m. V místech mezi Havlí?kovým (tehdy N?meckým) Brodem a Jihlavou byla ?ada vesnic, která byla z 50 ? 90 % n?mecká. Dnes Vysoká (d?íve Hochtán), Kv?tnov (d?íve Blumendorf), Mírovka (d?íve Friedenau) a dal?í. V jejich bezprost?ední blízkosti byly vesnice zcela ?eské a kultury t?chto národností se vzájemn? prolínaly. Byly tady men?inové ?koly, v kostelech se kázalo i n?mecky a muzikanti hráli na plesech jak ve vesnici n?mecké, tak i ?eské. Do jednoho kostela se chodilo také v n?meckých krojích, a proto?e doma se mluvilo n?mecky (spí?e n?meckým slangem), bylo k poznání, ?e ?e?tina t?chto lidí je kostrbatá. Stávalo se, ?e n?které d?ti m?ly 3 t?ídy ve ?kole n?mecké a zbytek ve ?kolách ?eských. V n?kterých ?eských rodinách byla dobrá znalost n?m?iny, p?esto duch ?eského jazyka byl dáván v?dy do pop?edí, co? se projevilo potom v období války a i po ní.

To v?e se zm?nilo rokem 1938 mobilizací v ?eskoslovensku a nadobro pak okupací v roce 1939. N?kte?í vlastenecky zalo?ení ob?ané ? i jmenovci ode?li za hranice. V?t?ina zfanatizovaných n?meckých ob?an? za?ala se chovat mírn? ?e?eno odta?it?, byla re?imem ?protektorátu? vyzývána k nenávisti. Proto?e byla i smí?ená man?elství, zále?elo na tom, kdo a jak to prokázal a p?ihlásil se k národnosti n?mecké anebo ?eské. Vesnice mezi sebou ztrácely kontakt. Mladí ob?ané n?mecké národnosti narukovali do armády Wehrmachtu a ?li na východní, pozd?ji pak také na západní frontu. N?kte?í se z války nevrátili.

V takto slo?ité dob? ?ili Kuttelwascherové ? N?mci a Kuttelwascherové (nebo Kutlva?rové) ?e?i.

Josef Kuttelwascher