Jak jsem se z Kutlva?ra stal Kuttelwascherem

Autor: Josef Kuttelwascher <(at)>, Téma: z Vyso?iny, Vydáno dne: 27. 12. 2005Celá historka se odehrála p?ed 50 lety. Já, moje rodina, ale i v?ichni jmenovci v obci jsme se do konce 2. sv?tové války psali tou ?eskou verzí. Myslím si, ?e nikdo z vrstevník? n?mecký název neznal a nevím, zda by ho v?bec p?ipustil. A to i p?esto, ?e v pr?b?hu ?protektorátu? museli rodi?e písemn? prokazovat ná? arijský (ne?idovský) p?vod nejmén? dv? generace zp?t. Nevím, snad k tomu sta?ily ?domovské listy?, ale prost? byli jsme ??e?i?, a to i v dob?, kdy za války ú?ední ?e? byla vedle ?e?tiny také n?m?ina.

Zlom nastal, kdy? jsem ?el do st?ední ?koly, kdy p?i p?ijetí na ?kolu tajemník ?koly d?sledn? vy?adoval p?edlo?ení originálního nebo ov??eného k?estního listu. P?esv?d?ování, ?e p?ece otec i matka se jmenují stejn? ?Kutlva?r? a nikdy p?edtím ani potom se jinak nejmenovali, sta?í k tomu, abych se ve ?kole nejmenoval jinak. V té dob? je?t? existoval kostel a vedle n?ho farnost s matrikou ve Svatém K?í?i. Po týdnu mi pan fará? Kalousek vystavil k?estní list s ?adou údaj? o p?edcích, kde jiné jméno, tedy nejen moje, ale i otce a d?da nebylo k mému p?ekvapení a hlavn? p?ekvapení mých rodi?? uvedeno jinak ne? Kuttelwascher. Ten k?estní list vlastním dodnes a nejenom, ?e jsem se musel nau?it své jméno psát jinak, ale vy?ídit problémy na ?kole, ?e zkou?ky neskládala úpln? jiná osoba.

Pozd?j?í ob?anské pr?kazy mých rodi?? byly v?dy psány ?esky a a? do své smrti z?stali ?Kutlva?ry?. Je?t? dnes si myslím, ?e by se k názvu Kuttelwascher v?bec nikdy nehlásili. Bylo krátce po válce a ostatní ve vesnici, kte?í cht?li z?stat ?Kutlva?ry?, museli si své jméno nechat na ú?adech za ú?ední poplatek upravit.

Mým zadostiu?in?ním k jménu mého otce ale z?stává, ?e jsem pohledný jeho podpis (?esky) zcela p?evzal a pou?íval jej v?dy p?i podpisu (a ?e jsem toho podepsal!).

 

Josef Kuttelwascher