Vánoce ? Váno?ní p?ání

Autor: Tomá? Kuttelwascher <tomas(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 12. 2005

Vá?ení náv?t?vníci tohoto serveru p?edem tohoto ?lánku dovolte abych za celou redakci a v?echny jmenovce Vám pop?ál co nejp?íjemn?j?í pro?ití svátk? Váno?ních , hodn? zdraví, ?t?stí a lásky. No a také n?co nad?leného pod strome?ek.

Vanocni prani
Jako ka?dý rok ji? del?í dobu se zamý?lím jak pop?át nejorigináln?ji svým známým a v?em hezké Vánoce. Jako ka?dý rok jsem nic originálního nevymyslel. Jako ka?dý rok hledám n?jaká vtipná p?ání a? na poslední chvíli. Jako ka?dý rok ?ekám kolik lidí mi po?le naprosto stejné p?ání jaké jsem poslal já. Jako ka?dý rok pak p?emý?lím, na koho jsme to zapomn?l. Jako ka?dý rok stahuji nekone?né mno?ství mail? neuv??itelných velikostí a jsem pot??en kdo v?echno mne obda?il. Jako ka?dý rok o?ekávám jak mobil bude pípat pod dávkou sms jak o ?ivot. Jako ka?dý rok vzpomínám na Pohledy umá?ené a rozmazané od sn?hu ve schránce po?tovní. Vzpomínáte také?
Tak krásné Vánoce