Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/rservice.php on line 129
www.Kuttelwascher.cz - server všech Kuttelwascherů a Kutlvašrů

Chcete v?d?t, kde ?ili va?i p?edci?

Autor: Radek Kuttelwascher <radek(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Genalogie, Vydáno dne: 20. 12. 2005

U?inil jsem zku?enost s jedním ze zdroj? informací pro nás p?íle?itosté genealogy a rodopisce. Chcete v?d?t n?co o historických mapách?

Mapa stabilního katastru je jedno z nejstar?ích mapových d?l zalo?ené císa?ským patentem roku 1817. Tyto mapy jsou ulo?eny v Úst?edním archivu zem?m??ictví a katastru a jsou k nahlédnutí k dispozici ve?ejnosti. Mapy dokumentují evidenci nemovitostí a to v m??ítku 1: 2880. Pokud se tedy máte zájem seznámit s podobou n?jaké obce a jejího okolí kolem roku 1843, pak v?zte, ?e je to vcelku jednoduché. Já osobn? jsem archiv nav?tívil a chystám se nav?tívit i Národní archiv, kde je ulo?en k t?mto dat?m i popisný operát (tedy komu která nemovitost pat?ila). O celé anabázi vás na t?chto stránkách seznámím v p?í?tích dnech. Zatím se m??ete podívat na mapu stabilního katastru obce Suchá (Dürre), rodi?t? mých p?edk? v sekci Ke zta?ení - sekce mapy