Krátká zpráva z besídky

Autor: Redakce <redakce(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 12. 2005

Jak jsme informovali, tak jsme v Praze provedli takovou p?edváno?ní besídku u pive?ka a dobrého jídla v Restauraci u Písecké brány. Ú?astnili jsme se v po?tu 3 jmenovc?, proto?e s ohledem na p?edváno?ní ?as a roztrou?enosti po celé ?eské a Slovenské republice nebylo jednoduché pro mimopra?ské se dostavit. No a proto zde krátce o tom, co jsme prodiskutovali a co by Vás mohlo zajímat.

První d?le?itá informace - kdo se v?bec ú?astnil
Se?la se taková tradi?ní pra?ská sestava Radek ; Roman ; Tomá? Kuttelwascherové, kte?í udr?ují v Praze stále kontakt a vlastn? jsou takovým jádrem d?ní kolem www.kuttelwacher.cz

Druhá d?le?itá informace ? Hodnocení restaurace
No dali jsme n?jaké to pivo plze?ské a kru?ovické a kucha?e za jídlo také lze pochválit. Jediné co v tomto tro?ku zaostávalo byla obsluha, proto?e n?které na?e p?ání zamotala tak, ?e jsme jí z toho museli vymotat a také nutno ?íci, ?e pivo se to?ilo dle standardu ?Pra?ská podmíra?.

T?etí d?le?itá informace ? Sraz v?ech jmenovc?
Tímto se dostáváme ji? k tomu co jsme probrali a co by se m?lo promítnout do dal?ího d?ní kolem www.kuttelwacher.cz Ji? dlouho se o tom diskutuje a mluví a stále jsme se nedopracovali k n?jaké finální verzi a p?edstav? jak sraz v?ech jmenovc? uskute?nit. O tom co jsme se dohodli a o více informacích o srazu se do?tete v n?kterém z ?lánk?, které budou p?ímo na téma Srazu.

?tvrtá d?le?itá informace ? Provoz www.kuttelwacher.cz
To byla taková spí?e v?eobecná diskuze o tom, co by jsme cht?li na celém serveru nabídnout od slu?eb a? po obsah stránek. V sou?asné dob? usilovn? pracujeme na p?íprav? modulu pro registr jmenovc?, který by m?l um?t zpracovávat jmenovce do rodokmen? a tudí? napomáhat velkou m?rou k vyhledávání nových jmenovc?. O dal?ích podrobnostech Vás budeme informovat v podrobn?j?ím ?lánku o provozu ww.kuttelwacher.cz , který p?ipravujeme.

Pátá d?le?itá informace - Oslovení kontakt?
V sou?asné dob? disponujeme kontakty na ?ijící jmenovce. Jedná se o jmenovce, kte?í nás kontaktovali a nebo jsme obdr?eli na n? kontakt. Tyto kontakty hodláme oslovit n?jakým dopisem ( e-mailem ), abychom je informovali, ?e v?bec tyto stránky fungují a zárove?, abychom jim vysv?tlili o co jde a p?ípadn? je po?ádali o dal?í informace které pot?ebujeme.

Tak to je asi tak ve stru?nosti v?e co jsme probrali na této akci. Samoz?ejm? jsme taky diskutovali o podrobnostech rodokmen? a tom kdo a jaké Váno?ní dárky nakoupil a probrali jsme i b??né zále?itosti z ?ivota lidského. P?í?tí se?lost ur?it? naplánujeme a v??íme ?e se nás na ní sejde více.