Kuttelwascher ; Kutlva?r ; Kuttelvascher jedno a to samé?

Autor: Redakce <redakce(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 11. 2005

Otázka zda r?zné tvary p?íjmení Kuttelwascher jsou jen zkomoleniny a nebo zda to m?lo n?jaký význam probíráme stále dokola a stále jsme nena?li odpov??. V tomto ?lánku n?co málo k tomuto tématu.

Jak se ?íká v?echno souvisí se v?ím a tak i t?eba p?íjmení souvisí s tím kde se v zem?pisné poloze vyskytuje. Víme, ?e p?íjmení jako nap?íklad Novák se po ?eské a i asi i Slovenské republice vyskytuje velice ?asto, ale takové Kuttelwascher nebo Kutlva?r a nebo Kuttelvascher není zas tak ?asté. Víme v sou?asné dob? jedno, ?e v?echny tyto tvary p?íjmení vedou do oblasti Havlí?kobrodska. Tedy alespo? Ty co jsou nám do sou?asné doby známé.

Toto zji?t?ní nám navozuje my?lenky k tomu, ?e s nejv?t?í pravd?podobnosti se doopravdy ve v?ech p?ípadech jedná o jeden rod, ale jeho vývoj a ko?eny jsou a? tak hluboké, ?e díky r?zným zkomolováním a deformací p?íjmení do?lo a? k tomu, ?e se zdá ?e se jedná o r?zné rody.

Nev?t?í vinu na komolení jména nese, ?e území Havlí?kobrodska ( a nebo také N?meckého Brodu ), tak jako celá ?eská zem?, jak jist? dob?e víme z d?jin, pro?la mnoha vládnoucím národ?m rukama a to hlavn? t?m Germánským jako byly N?mci, Raku?ané. Z toho lze soudit, ?e asi b??ný tvar p?íjmení je Kuttelwascher a ?eské verze Kutlva?r a podobn? jsou opravdu jen ??eské zkomoleniny? . Zatím co je p?íjmení n?mecké, tak zatím co jsme dokázali dohledat, celý rod je ?eský a nenalezli jsme p?edky z germán?. Zajímavé na tom, je ?e podle neov??ených informací ?ijí v N?mecku Kuttelwacherové, kte?í ale také pocházejí z Havlí?kobrodska . Tomu se budeme v?novat jinde.

Jak tedy docházelo ke zkomoleninám p?íjmení? Na?e sou?asná teorie je taková, ?e v?e bylo zp?sobeno tím, ?e v minulosti m?la jediný p?ehled o lidech církev a to v matrikách a úmrtních knihách. ?lechta sice také d?lala na svých panstvích sou?ty poddaných, ale to není a? tak hmatatelné. Církev do jednotlivých obcí nasazovala fará?e tak jak uznala za vhodné, tak?e jednou to byl N?mec, jednou ?ech, n?kdy i jiná národnost. Ka?dý fará? tedy zapisoval do t?chto matrik svým jazykem a nebo latinsky . No a tak vznikaly ony zkomoleniny.
V n?kterých p?ípadech to vede dokonce k zajímavým historkám a skute?nostem. Nap?íklad u Alois Kuttelwascher z Tu?ap , bylo v rodném list? zji?t?no, ?e jeho otec a matka psali p?íjmení ?esky Kutlva?r, ale jeho d?d ale psal p?íjmení zase n?mecky. Tradovalo se, ?e kdy? se Alois narodil, tak v Dobroutov? byl n?mecký fará? ( vále?ný ) a ten hodn? pil a tak prost? napsal pod vlivem alkoholu p?íjmení n?mecky.
Druhá zajímav?j?í skute?nost vyplívá ?e jeden z jmenovc? Karel Kutlva?r si vzal za ?enu za Annu Kuttelwacherovou. No prost? je to velký propletenec.
Ur?it? se objeví dal?í zajímavé historky a nebo povída?ky, tak?e pokud se nám dostanou do ruky, tak je zve?ejníme.

No a te? jedna d?le?itá v?c. Co Vlastn? to Kuttelwascher znamená? Odpov?? není p?esná a nikde jsme zatím nena?li tu správnou verzi. V sou?asné teorii vycházíme z toho, ?e p?íjmení vznikla na základ? toho co nap?íklad daný ?lov?k d?lal, nebo co ho charakterizovalo. Dále vycházíme z toho ?e Kuttelwascher je slovní slo?enina, tedy nejedná se o jedno slovo. Nejpravd?podobn?j?í nám p?ipadá tato slo?enina KUTTEL a WASCHER. KUTTEL znamená v p?ekladu z NJ vnit?nosti a nebo dr?ky, WASCHER , tedy pokud je A s p?ehláskou, je v p?ekladu z NJ ?pra?ka? . Z t?chto zji?t?ných skute?ností tedy p?edpokládáme, ?e vznik p?íjmení Kuttelwascher bylo opodstatn?no, ?e první nositel byl ?ezník nebo n?kdo kdo ?istil vnit?nosti. Druhá varianta je, ?e se mohl zabývat i ?pitváním? ale nevíme zda je to správná cesta. Tak to je asi tak v?e co lze na úvod k na?emu krásnému p?íjmení ?íci.