Jak to v?echno za?alo

Autor: Tomá? Kuttelwascher <tomas(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 11. 2005

Dost lidí, kte?í narazí na tyto stránky a nebo p?átelé z mého okolí se mne ptají jak to v?bec za?lo, tyhle stránky www.kuttelwascher.cz . Jeliko? v informacích o serveru je to popsáno velice stru?n?, tak jsem se rozhodl, ?e o tom napí?u n?co více.Po?átek nebo první my?lenka byla u? n?kdy v roce 98 , kdy se v ?eských krajích za?al pomalu ale jist? internet vystrkovat r??ky. Jeliko? jsem od jak ?iva byl technický tip, a v?echny tyhle v?ci m? zajímali tak u? tenkrát jsem se ob?as zadrhl nad tím mít vlastní stránky. V tehdej?í dob? jsem ale nev?d?l o ?em by m?li být, pro? by m?li být a kdo by je v?bec naprogramoval.
Pozd?ji jsem se za?al zajímat více o psaní internetových stránek a první pokusy jsem publikoval na r?zných serverech (nap?.: Atlas ) kde se dávalo k dispozici neuv??itelných 10 M prostoru.
Asi hlavní zlom p?i?el v lét? 2000, kdy jsem nastoupil do firmy Aliatel ( dnes GTS Novera ) a s internetem jsem p?i?el do styku více a to i ze strany ISP. Jeliko? jsem v?t?inou bydlel v Praze po ubytovnách, po kamarádech a pod,. tak jsem hodn? ?asto zacházel do internetových kaváren a brouzdal po ve?erech po netu a hledal r?zné v?ci.
No a te? trochu odsko?ím od internetu k samotnému p?íjmení Kuttelwascher, které je i názvem serveru . Od základní ?koly jsem v?d?l, ?e p?íjmení Kuttelwascher a nebo Kutlva?r n?co v ?eských d?jinách znamenalo, ale díky tomu co, to bylo asi tak to jediné co jsem v?d?l. Bohu?el za dob mého p?sobení na základní ?kole se v d?jepisu o t?chto jménech nemluvilo a na st?ední ?kole jsme m?li d?jepis jen tak okrajov?. Z vypráv?ní svých rodi?? a prarodi?? ( babi?ky, proto?e d?da zem?el v roce 1996 a tak jsem ho nestihl v tomhle sm?ru vyzpovídat ), jsem se dozv?d?l n?co málo více o svých p?edcích. Ale moc toho nebylo. Tak?e v roce 2000 jsem se o svoje p?edky o p?íjmení Kuttelwascher, za?al z n?jaké vnit?ní pohn?tky zajímat více.
A te? p?ijde ono spojení internetu a p?íjmení Kuttelwascher dohromady. Zkrátka a dob?e jsem jednoho krásného dne zadal do internetového vyhledava?e p?íjmení Kuttelwascher a ?ekal co se stane. No stalo se to, ?e se mi na?lo spoustu ?lánk? a informací o letci M. Kuttelwascherovi . No a pak jsem zjistil, ?e p?íjmení jako doména není registrované a tak jsem ho zaregistroval a z?ídil hosting u servery.cz no a tím to za?lo.
Jako první obsah jsem dal na net n?jaké informace o na?í rodin? no a pak se to za?alo postupn? rozvíjet. Ale to u? je jiná kapitola