Jak se stát redaktorem a nebo autorem na www.kuttelwascher.cz

Autor: Redakce <redakce(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 11. 2005

Server www.kuttelwacher.cz je obsahov? ur?en p?edev?ím tomu co se d?je okolo Kuttelwacher? a Kutlva?r? a to v?etn? jejich tvorby. Jeliko? skupina tv?rc? tohoto webu není nikterak uzav?ená, je mo?né se stát redaktorem tohoto serveru a p?ispívat na jeho ?ivot? vlastní tvorbou. Jak se tedy stát redaktorem a nebo autorem ?
P?e?t?te si tento ?lánek.Jeliko? se nechceme uzav?ít okolnímu sv?tu a chceme, aby tyto stránky nav?t?vovali i ostatní lidé, tedy nejmenovci, je d?le?ité p?ipravit zajímavý obsah jak pro jmenovce, tak pro ostatní lidi. Obsah, jak je ji? napsáno, je p?edev?ím ur?en d?ní kolem Kuttelwascher a Kutlva?r?, ale nelze se na tento obsah upnout, proto ka?dý podn?t, ka?dý podklad pro tyto stránky je vítán.

V sou?asné dob? tvo?í redakci tohoto serveru n?kolik jmenovc? a pracují na jeho obsahu.
Roz?í?ení teamu redakce o redaktory a autory je pro nás jednou ze základních cest jak obohatit rozsah obsahu tohoto serveru . Proto p?ivítáme kohokoliv kdo by se cht?l na této ?innosti podílet.

Jaký je rozdíl mezi redaktorem a autorem?

Autor, je pouze oprávn?n vytvá?et ?lánky a a p?ipravovat je k publikaci na serveru. Tyto ?lánky vytvo?í a pomocí administra?ního systému je vlo?í na server. To je?t? ale neznamená, ?e jeho ?lánek bude publikován. O publikaci ?lánku rozhoduje redaktor

Redaktor, je oprávn?n publikovat své ?lánky, ale také je jeho pravomocí a úkolem kontrolovat a schvalovat publikace ?lánk? autor?, kte?í pod n?j spadají.

Chcete se stát autorem a nebo redaktorem? Tak kontaktujte redakci a domluvte se na podrobn?j?ích podmínkách.

Základní pravidla, které ovliv?ují výb?r do teamu tv?rc? www.kuttelwascher.cz

  1. Jmenovec, pokud jste tedy nositel p?íjmení Kuttelwascher, Kutlva?r tak se m??ete za?adit do teamu automaticky a nebude s vámi vcelku nikterak ?e?eno co chcete publikovat za ?lánky a to proto?e server www.kuttelwacher.cz je p?edev?ím ur?en pro jmenovce a tak jejich tvorba je zde vítána v jakékoliv podob?.
  2. Ostatní lidé,. Nebráníme se tomu, ?e do teamu bude za?azen i nejmenovec, ale v tomto p?ípad? musí zkonzultovat s redakcí obsah který by cht?l na www.kuttelacher.cz publikovat a pro rozjezd by pouze autorem. Po otestování spolupráce, bude p?ípadn? za?azen i jako redaktor.
  3. Chceme aby doty?ný ?lov?k m?l o spolupráci zájem a opravdu byla za ním vid?t n?jaká ?innost.
  4. Nejsme omezeni lokalitou, kde by se m?l spolupracující nacházet, sta?í, aby psal ?esky a byl v dosahu na e-mailu a internetu pro komunikaci s ostatními ?leny teamu.

 

To je pro za?átek v?e. Pokud by Vás zajímalo n?co více, neváhejte kontaktovat redakci