Mailhosting na www.kuttelwacher.cz

Autor: administrator <webmaster(at)kuttelwascher.cz>, Téma: mail hosting, Vydáno dne: 10. 11. 2005

V sou?asné dob? máte na internetu spoustu mo?ností si u?ít do sytosti Free mail? a jiných podobných slu?eb. Ale to aby jste mohli mít mail krestni@prijmeni.cz si m??e u?ít málo kdo. Pro v?echny Kuttelwaschery nabízíme mo?nost u?ívání plnohodnotné mail schránky krestni@kuttelwascher.cz .Podmínky pro pou?ití webovského prostoru www.KUTTELWASCHER.cz

 1. Hlavní podmínkou pro vyu?ívání v?ech slu?eb na www.KUTTELWASCHER.cz je, aby jste v dob? kdy chcete u?ívat t?chto slu?eb byl/la nositelem/kou p?íjmení Kuttelwascher/ová a nebo Kutlva?r/ová.
 2. Souhlasit s tím ?e::
  1. v p?ípad? pou?ití schránky pro osobní ú?ely bude formát adresy: ?krestni jmeno@kuttelwascher.cz? . V p?ípad?, ?e je ji? k?estní jméno registrováno jiným Kuttelwascherem, tak bude po?ito krestni jmeno 1@kuttelwascher.cz
  2. v p?ípad? komer?ního pou?ití schránky bude formát adresy: "nazev@kuttelwascher.cz" . V p?ípad?, ?e je ji? název registrován jiným Kuttelwascherem, tak bude po?ito nazev1@kuttelwascher.cz
  3. Pravidlo pro registraci je: Kdo d?íve p?ijde, ten d?íve mele. Tedy kdo si zaregistroval doty?nou e-mail adresu d?íve, tak je první
  4. Bude blokován a p?ípadn? zru?en ú?et:
   1. který byl ?ádán a vytvo?en za ú?elem postoupení adresy t?etí stran? a ať u? za úplatu a nebo zdarma.Obzvlá?t? v p?ípad?, ?e t?etí strana nebude nositelem p?íjmení Kuttelwascher a nebo Kutlva?r,
   2. který je pou?íván pro rozesílání hromadných nevy?ádaných e-mail? (tzv. spam?),
   3. byl pou?it k páchání nebo napomáhání k páchání trestné ?innosti ?i ?innosti, která je v rozporu s obecn? uznávanými etickými a morálními pravidly spole?nosti
 3. V p?ípad? zájmu nás kontaktovat na této e-mail adrese: postmaster@kuttelwascher.cz