Zru?ení do?ivotního trestu Miloslava ?ir??ka

Autor: Tomá? Kuttelwascher <tomas(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Kutlákovo komentá?e, Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/krimi.asp?r=krimi&c=A051109_122746_kr, Vydáno dne: 09. 11. 2005

Jako rodáka obce Tu?apy m? informace o zru?ení do?ivotního trestu Miloslava ?ir??ka za trojnásobnou vra?du svých rodi?? a bratra, slu?n? ?e?eno iritovala. Co si po tomto máme myslet o ?eských soudech, o tom jak v?bec fungují na?e zákony. O tom jestli má práce policie smysl?

Kdy? jsem si pro?etl na IDNES (zde je ?lánek ) informaci o tom, ?e byl zru?en do?ivotní trest Miloslavovi ?ir??kovi, p?es to, ?e soud uznal vinu ?ir??ka, tak mi dere jen hlavou my?lenka, co to je za soudce, který si myslí, ?e do?ivotí za trojnásobnou vra?du je moc. Prob?h trojnásobná vra?da ve vlastní rodin? není dostate?ný d?vod k do?ivotí?

Moje obava je taková, ?e v dal?ím ?ízení Miloslav ?ir??ek do?ivotí nedostane, ?e dostane tak 30 let. A za 20 bude za dobré chování z výkonu trestu venku. Uv?domují si ty co o tomto rozhodují, ?e jenom mo?ností , ?e bude n?kdy moci Miloslav ?ir??ek vyjít ven z v?zení a zabít nap?íklad svého syna, za to, ?e si ho nechce vzít domu a ?e se k n?mu nehlásí? A nebo ?e se vrátí do obce Tu?apy a bude stra?it v?echny tamní obyvatele, kte?í ur?it? na zv?rstvo které spáchal nezapomenou.

Zkrtka a dob?e, je mi z toho ?patn?