Podmínky webhostingu

Autor: administrator <webmaster(at)kuttelwascher.cz>, Téma: web hosting, Vydáno dne: 04. 11. 2005

Pod webhostingem rozumíme nabídku mo?nosti publikovat své stránky na www.kuttelwacher.cz . Zde jsou podmínky pro tuto slu?buPokud chcete vyu?ívat webového prostoru pro své stránky na www.kuttelwacher.cz musíte souhlasit s podmínkami pro publikování stránek na www.kuttelwascher.cz

Jedná se o tyto podmínky

 1. Hlavní podmínkou pro vyu?ívání v?ech slu?eb na www.KUTTELWASCHER.cz je, aby jste v dob? kdy chcete u?ívat t?chto slu?eb byl/la nositelem/kou p?íjmení Kuttelwascher/ová a nebo Kutlva?r/ová.
 2. Obsah stránek musí respektovat provozní podmínky provozu slu?eb na www.servery.cz

 3. Je zakázáno :

  1. publikovat jakýkoliv obsah, který je v rozporu se zákony ?R a mezinárodním právem, podporující rasovou ?i jinou nesná?enlivost, diskrimina?ní, poru?ující autorská práva nebo po?kozující dobré jméno provozovatele slu?by.

   Publikovat obsah, který by po?kodil dobré jméno Kuttelwascher? a Kutlva?r?.
   Publikovat stránky, které nebudou mít obsahovou souvislost s ?inností nositel? p?íjmení Kuttelwascher a nebo Kutlva?r.

 4. Souhlasit s tím ?e:
   Bude provedená p?ípadn? úprava stránek dle mo?ností technických mo?ností serveru www.KUTTELWASCHER.cz

   Publikace stránek bude provedena provozovatelem stránek www.kuttelwacher.cz
   O umístn?ní stránek rozhoduje provozovatel serveru www.KUTTELWASCHER.cz

 5. V p?ípad? zájmu nás kontaktovat na této adrese webmaster@kuttelwascher.cz
 6. V p?ípad?, poru?ení t?chto podmínek a nese odpov?dnost autor publikovaných stránek a né provozovatel serveru www.kuttelwacher.cz