Jak to bylo

Autor: Redakce <redakce(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 24. 10. 2005

Krátce a stru?n? o tom, jak vznikal server www.kuttelwacher.cz a jak probíhal jeho vývoj a? do sou?asnosti

Internet Site www.kuttelwascher.cz jsou v provozu od podzimu (zá?í, ?íjen ) roku 2000.
Prvním podn?tem bylo, aby server fungoval jako "rodinné stránky" Kuttelwascherových z Tu?ap. Neboť v té dob? se na ?eském internetu nacházelo málo Free hostingových slu?eb na umístn?ní webu s mailhostingem a zárove? také byl zám?r zaregistrovat domenu www.kuttelwascher.cz, byl u?in?n krok k výb?ru Hostingu i s registrací. Tím se stalo www.servery.cz . První obsah stránek byl zam??en na rodinu Kuttelwascherových z Tu?ap, ?lo hlavn? seznámení s rodinou a v?ím co k ní pat?í. Postupem ?asu se za?ali rozvíjet n?které dal?í ?ásti serveru, jako jsou fotogalerie a podobn?. Bohu?el koncem roku 2001 p?i?el útlum v rozvoji stránek a dalo by se ?íci, ?e a? do poloviny roku 2004 se nic nového ned?lo a obsah stránek byl pouze ob?as aktualizován o n?které fotografie a odkazy na jiné stránky.
Koncem roku 2003 nastalo období úvah nad obsahovou zm?nou serveru.K t?mto úvahám do?lo na základ? setkání n?kolika Kuttelwascher?, kte?í se prakticky se?li na díky vzájemnému vyhledání se na internetu pomocí ICQ a jiných stránek. Po posezení v hosp?dce u dobrého pivka vy?lo n?kolik nápad?.Jedním z nich bylo práv? o?ivení www.kuttelwascher.cz a roz?í?it server obsahov? na informace o v?ech Kuttelwascherech a Kutlva?rech v ?R i zahrani?í. Postupn? v hlavách zrálo co by m?lo být obsahem a za?átkem druhé poloviny roku 2004 se za?alo pracovat na zm?n? stránek. V podob? jaké byly vybudovány setrvali a? do ?íjna 2005.
V ?íjnu 2005 do?lo k implementaci redak?ního systému a také k refaktoringu celého webu. No a dal?í pokra?ování je ji? sou?asnost