Nabídka slu?eb na www.kuttelwacher.cz

Autor: administrator <webmaster(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Slu?by, Vydáno dne: 24. 10. 2005

Server www.kuttelwacher.cz nabízí pro nositele a nositelky p?íjmení Kuttelwascher (ová ) a nebo Kutlva?r ( ová ) v rámci provozu serveru n?které slu?by, které na v dne?ní internetem protkaném sv?t? se stávají ji? samoz?ejmostí.

Provoz serveru www.kuttelwascher.cz není v sou?asnosti jen o internetová prezentaci, ale sou?ástí stránek chceme jmenovc?m nabídnout dal?í mo?nosti, které se skýtají. A co v?echno nabízíme.
V první ?ad? se ka?dý náv?t?vník m??e stát registrovaným ?tená?em. V tomto p?ípad? to nese výhody takové, ?e je informován mailem ( v p?ípad? zájmu ) o novinkách na serveru a v brzké budoucnosti bude mo?nost komunikovat i ve fóru, které p?ipravujeme.
Pro nositele p?íjmení Kuttelwascher (ová) Kutlva?r (ová ) jsme p?ipravili dal?í mo?nosti vyu?ití slu?eb v rámci www.kuttelwacher.cz .
První z mo?ností je stát se autorem ( redaktorem ) a tím se za?ít spolupodílet na tvorb? obsahu stránek www.kuttelwacher.cz. Více informací o t?chto mo?nostech dostanete na e-mailu redakce@kuttelwascher.cz
Jako dal?í slu?ba nabízená, je nabídka vyu?ívání e-mail adresy ve tvaru k?estní_jmeno@kuttelwaceher.cz , p?ípadn? cokoliv@kuttelwascher.cz po vzájemné dohod?. Více o mo?nostech a pravidlech mailhostingu se dozvíte zde.
Ur?it? se chcete také na internetu prezentovat vlastní tvorbou p?ípadn? prezentací, kterou Vám n?kdo p?ipravil. Proto pro jmenovce nabízíme mo?nost publikace internetových stránek. Více informací si m??ete zjistit zde.