Spu?t?n redka?ní systém

Autor: Redakce <redakce(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 10. 2005

Tak jsme kone?n? dosáhli dal?í mety ve vývoji celého webu Kutelwascher? a Kutlva?r?. Touto metou je implementace redak?ního systému na web www.kuttelwacher.cz.

Co tato zm?na p?iná?í?
Tak v první ?ad? díky redak?nímu systému lze docílit toho, aby zde mohli své p?ísp?vky publikovat prakticky v?ichni Kuttelwacherové a Kutlva?rové a to dá se ?íci skoro bez znalostí programování internetových stránek. Dále je samoz?ejmostí ?e ?tená?i mohou jednotlivé ?lánky komentovat a t?eba i hlasovat o kvalit? ?lánku.

Jako dal?í novinky které jsou s touto verzí spu?t?ny jsou odkazy, Obrázková galerie, reklamní systém a v poslední dob? tak oblíbené ankety i kdy? ty jsme m?li i v minulé verzi stránek

Díky redak?nímu systému který je pou?it lze pracovat na dal?ích roz?í?eních funkcionalit, které samoz?ejm? p?ipravujeme do budoucna a v?dy o nich budete informováni.

A te? n?co technických informací o této zm?n?

S touto zm?nou byla provedena instalace databázového serveru, který nám do budoucna umo?ní i dal?í roz?í?ení, která p?ipravujeme. Databáze (mysql) b??í stejn? jako celý hosting na slu?bách www.servery.cz
Redak?ní systém, který byl pou?it je redak?ní systém PHPRS. Vice o n?m se do?tete na stránkách www.supersvet.cz . Nutno ?íci, ?e tento systém je ?í?en pod licencí GNU a je tedy ?zadarmo?.